SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 43 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิจัย วิเคราะห์ วิเคราะห์-วิจัยประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. R&D Cosmetic
2. Sale Cosmetic
3. ผุ้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Packaging development
2. Packaging engineer
3. R&D packaging
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. นักวิจัย
3. ผู่ช่วยนักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Data Analysis
2. Data Scientist
3. สถิติวิเคราะห์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องแลป
3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีวัสดุ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
3. QC,QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. Research asistant
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล GIS
2. ครูอัตราจ้าง - วิชาสังคม
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ภูมิสารสนเทศน์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักภูมิศาตร์ จัดทำแผนที่ Gis
2. นักภูมิศาตร์ วิเคราะห์แผนที่
3. นักภูมิศาตร์ update ฐานข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. ครูผู้ช่วย
3. ปฏิบัติงานแลบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา เทคโนโลยีทางทะเล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การวิจัยทางสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D Supervisor
2. QA Supervisor
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Chemistry
2. R&D
3. QA-QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัยและพัฒนา
2. วิศวกร
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ University of Twente, The Netherlands
สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ ไทย อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยวิจัย
3. กราฟฟิคดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. reasearcher
2. developer
3. analyst
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ขอมูล
2. งานบัญชี
3. งานการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2. นักเวิเคราะห์
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
2. นักวิจัย
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิจัย , หาพนักงาน วิเคราะห์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง วิเคราะห์-วิจัย

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ