SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 178 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิทยาศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อมประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เจ้าหน้าปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. นักวิทยาศาสตร์
3. นักวิจัย พัฒนา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. QC
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. QC
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. ธุรการ
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC/QA Supervisor
2. Lab Chemist
3. R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ห้องแลป
3. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยบูรพา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี กรุงเทพ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ควบคุมคุณภาพ
2. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย
3. นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2. เจ้าหน้าที่แลป
3. เจ้าหร้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. ISO and EIA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม
2. ควบคุมตรวจสอบน้ำเสีย
3. งานวิจัยเเละพัฒนา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เคมีสิ่งเเวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานปฎิบัติการในห้องแลป
2. งานตรวจเชื้อสาธาณะสุข
3. งานตรวจสอบคุณภาพในโรงงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวสนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. Freelance
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการ
2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
3. QC, QA, R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักเคมี
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ตรวจสอบคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมี-ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. นักเคมี
3. วิศวกรเคมี
  การศึกษาสูงสุด Bachelor degree
สถาบัน Chulalongkorn University
สาขา Chemical Technology
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. ผู้ช่วย หรือผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
3. ด้านคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักเคมี
3. Safety Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. QC
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2. ควบคุมการผลิต
3. QA QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ , หาพนักงาน เคมี | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ