SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 177 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งวิทยาศาสตร์ เคมี สิ่งแวดล้อมประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พรักงานขายรถ
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี สุราษ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พรักงานขายรถ
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี สุราษ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Quality Assurance
2. Quality Control
3. Environmental officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เทเลย์ เซลล์
2. เทเลย์ เซลล์
3. เทเลย์เซลล์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
สาขา สายวิทย์ คณิต
ประสงค์ทำงานที่ บางแค อายุ 21 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
3. ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. QA
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักดีไซน์แผนที่
2. เจ้าหน้าที่ GIS
3. นักผังเมือง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ , เชียงใหม่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สุขภิบาล
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตรการ(แลป)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์เคมี
2. นักวิจัยและพัฒนา
3. ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด หรือในจัดหวัด อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าห้องปฎิบัติการ
3. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานบริการ
2. พนักงานทั่วไป
3.
  การศึกษาสูงสุด วท.บ. 4 ปี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ นอกและในสถานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการวิทยาศาสต์การแพทย์
2. นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา)
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.นเรศวร
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. QC
2. QA
3. พนักงานขายประจำสาขา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ชีวเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC/QA (Microbiology)
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ QA/QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ , หาพนักงาน เคมี | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52235 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128142 คน