SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 172 หน้าหาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเกษตร ปศุสัตว์ เหมืองแร่ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. สัตวบาล
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าบุคคล
2. ฝ่ายบุคคล
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ธุรกิจ
สาขา ทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานเกษตร ประมง
2. เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
3. การโรงแรมและบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
สาขา วิทยาศาสตร์การประมง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาลประจำฟาร์ม
2. สัตวบาลส่งเสริม
3. สัตบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ประติมากรรม
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาลฟาร์ม
2. สัตวบาลฟาร์ม
3. สัตวบาลฟาร์ม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมลฑล อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาลฟาร์ม
2. สัตวบาลส่งเสริม
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. สัตวบาลส่งเสริม
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QC
2. สัตวบาลสัตว์น้ำ
3. เจ้าหน้าที่Lab
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. สัตวบาล
3. ส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สัตวบาลส่งเสริม
2. สัตวบาล
3. สัตวบาลประจำฟาร์ม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมภูมิทัศน์
2. พนักงานออกแบบแบบภูมิทัศน์
3. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมลฑล อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. ฝ่ายขาย
3. เสมียนบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฟาร์ม อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาล(สุกร)
2. สัตวบาล(ไก่เนื้อ)
3. เซลขายอาหารสัตว์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าคนสวน
2. โฟร์แมนจัดสวน
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร ศรีวิชัย วข นครศรีธรรมราช
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าภูมิทัศน์
2. หัวหน้างานสวน
3. โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯปริมนฑล อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิจัย,ผู้ช่วยนักวิจัย
2. นักวิชาการเกษตร
3. ฝ่ายการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
2. สัตวบาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก(ในประเทศ)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา เทคโนโลยีหารผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. นักวิชาการสัตวบาล
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาคอีสาน อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คลังชีวมวล

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา สัตวศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เกษตร , หาพนักงาน ปศุสัตว์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เหมืองแร่

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ