หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ,เจ้าหน้าที่สรรหา ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหา ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคกลาง
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 26 พฤษภาคม 2534 (อายุ 30 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 165 cm. น้ำหนัก 108 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
  3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เงินเดือน 27000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน นครปฐม
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ป.ตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วุฒิการศึกษา ป.ตรี
สาขาวิชา การบัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2563
เกรดเฉลี่ย 3.01
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2561 จนถึง ปัจจุบัน -
ชื่อบริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
17/87 ม.2 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
เงินเดือน
25000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บุคคล
ความรับผิดชอบ ? งานฝึกอบรมและพัฒนา
? ดำเนินการจัดอบรมและอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
? ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
? ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอก ตามแผนการฝึกอบรม
? ประสานงานด้านการปฏิบัติงานกับหน่วยงานและวิทยากรที่เกี่ยวข้อง
? จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงการกล่าวแนะนำวิทยากร
? บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง
? จัดทำสรุปข้อมูลการฝึกอบรม
? จัดทำรายงานและยื่นเอกสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
? จัดทำแบบประเมินเพื่อพัฒนาบุคลากร รวมถึงการเลื่อนระดับบุคลากร
? ติดตามระบบพี่เลี้ยง เพื่อรับฟังปัญหา และช่วยเหลือพนักงานช่วงทดลองงาน
? การพัฒนาทักษะ ความสามารถพนักงานและแรงงานกัมพูชา ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
? การจัดสรรนักศึกษาฝึกงานให้กับแผนกต่าง ๆ รวมดูแลนักศึกษาฝึกงานและออกแบบหนังสือรับรองการฝึกงาน
? จัดกิจกรรมให้กับพนักงานเพื่อให้เกิดความสามัคคี

? งานสรรหาและว่าจ้าง
? การสรรหาพนักงาน,นัดสัมภาษณ์งานทุกตำแหน่ง
? ดำเนินการว่าจ้าง เจรจาต่อรองเงินเดือนผู้สัมภาษณ์งาน
? การทำรายงานการสรรหา,อัตราคงค้าง,บันทึกผู้สมัครประจำวัน
? การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
? จัดทำเอกสารเริ่มงาน,สัญญาจ้าง พร้อมคีย์ประวัติพนักงานเริ่มงานเข้าระบบ
? จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
? จัดทำแผนการสรรหา,แผนการประชาสัมพันธ์,ออกบูธงานนัดพบแรงงาน

? งานแรงงานสัมพันธ์
? ควบคุมและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
? จัดทำประกาศต่าง ๆ ของบริษัท
? ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
? ดำเนินการสอบสวนการกระทำความผิดของพนักงาน
? สรุปการ Turn Over Rate ของพนักงาน
? สรุปการขาด ลา มา สาย ของพนักงานทั้งองค์กร
? จัดทำสถิติการหยุดงานประจำเดือน
? งานสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
? งานอื่น ๆ
? จัด KPI สถิติการดำเนินงาน
? งานประเมินพนักงานระหว่างทดลองงาน รอบ 30 วัน,รอบ 60 วัน และ รอบ 90 วัน
? งานประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
? ดำเนินการทำเอกสารและแจ้งบรรจุพนักงาน
? จัดทำรายงานและยื่นเอกสารคนพิการประจำปี
? งานสวัสดิการของพนักงาน เช่น ชุดยูนิฟอร์ม,ของขวัญวันเกิด รวมถึงยาสามัญ
? ติดต่อสถาบัน หน่วยงานราชการต่าง ๆ


6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง - -
สถาบันอบรม สมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย
หลักสูตรการอบรม
Module II: การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม : การคิดและเขียนหลักสูตร
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. เป็นพิธีกร
  2. จัดการรายงานวิทยุ
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 14/09/2021
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55399 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน