หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง วิศวกรงานระบบ ,วิศวกรเครื่องกล ,วิศวการ Maintenance | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง วิศวกรงานระบบ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งวิศวการ Maintenance ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง วิศวกรงานระบบ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเครื่องกล โรงงาน/อื่นๆ
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคใต้
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84260
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 7 กรกฎาคม 2520 (อายุ 44 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 58 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุท  
สถานภาพทางทหาร ฝ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. วิศวกรงานระบบ
2. วิศวกรเครื่องกล
  3. วิศวการ Maintenance
เงินเดือน 24,000 - 28,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
เกรดเฉลี่ย 2.01
5.2  
ระดับการศึกษา ปวส.
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนโพลีเทคนิคสุราษฏร์ธานี
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา ช่างยนต์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2545
เกรดเฉลี่ย 3.61
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท บริษัท นันทวันแมนเนจเมนท์จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
ชั้น 18 อาคารนันทวัน 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร 026518120
เงินเดือน
20,000
ตำแหน่ง
วิศวกร
ความรับผิดชอบ 1.จัดทำแผน รายเดือน รายสามเดือน รายหกเดื่อน และ แผนรายปี สำหรับการ Preventive Maintenance ในแต่ละระบบ แต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
2.จัดหาผู้รับเหมาพร้อมเสนอราคางานระบบต่างๆ ให้ทางลูกค้าแต่ละโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.ประสานงาผู้รับเหมาและลูกค้าเพื่อจัดวันเข้าปฏิบัติงาน
4.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ที่ได้มีการว่าจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไข และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมควบคุม
5.ปฏิบัติงาน PM. ตามรอบ ในส่วนของงานวิศกรรมควบคุม ของแต่ละโครงการ
6.จัดทำประวัติเครื่องจักร์ อุปกรณ์ รายละเอียดในการทำ PM แต่ละครั้งให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และ สามารถสอบกลับได้
7.จัดทำ Report สรุปงาน PM ในแต่ละครั้งและเสนอให้กับทางลูกค้าได้รับทราบเพื่อส่งมอบงาน
8.สรุปรายงานทุก ทุกไตรมาศ เพื่อสรุปผลของงานเทียบกับเป้าหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม - จนถึง ธันวาคม -
ชื่อบริษัท ไทมิตซูวาจำกัด (มหาชน)
ที่อยู่-ติดต่อ
31 หมู่ 2 ถ.ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง
เงินเดือน
23,000
ตำแหน่ง
Improvement Engineer
ความรับผิดชอบ 1.จัดทำ Master Plan พร้อมบังคับควบคุมให้มีการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในแต่ละไตรมาส
2.ติดตาม Target การดำเนินการขององค์กร วิเคราะห์พร้อมจัดทำแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพร้อมสรุปผลเสนอผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน
ค3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการะบวนการผลิต และ เครื่องจักร์ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ พร้อมออกมาตฐานในการปฏบัติงานและควบคุมให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4.จัดมาทำมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ เมื่อพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ พร้อมจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันเสนอลูกค้า
5.Support ในการรับการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ (ISO TS 16949 ) จากองค์กรภายนอก และ Suppoert ในการเข้าตรวจสอบติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน
6.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ธันวาคม 2553 จนถึง ธันวาคม -
ชื่อบริษัท U.M.C. Die Casting Co.Ltd
ที่อยู่-ติดต่อ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทสาคร
เงินเดือน
21,000
ตำแหน่ง
หัวหน้านส่วนประกันคุณภาพ
ความรับผิดชอบ - ควบคุม ระบบประกันคุณภาพให้ครอบคุมและเกิดประสิทธิผลตามระบบมาตฐาน ISO / TS16949
- ควบคุมกระบวนการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและ ระบบการจัดการบริหารงานด้านคุณภาพภายในองค์กร
- นำในการ Meetting ทีมงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ใขป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ(Crorective Preventive Action ) โดยใช้ Why - Why Analysis (5 Why) , 8D REPORT ในการวิเคราะห์ปัญหา เมื่อพบปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ทั้งปัญหาภายใน และ ภายนอก และประสานงานลูกค้าในด้านแนวทางการแก้ไขป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
- สรุป ผลการดำเนินการ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาประจำเดือน เพื่อนำไปสู่การขยายผลในการแก้ไขป้องกัน
- รับผิดชอบส่วนงาน การตรวจสอบรับเข้า ( Incumming ) , และ ส่วนงาน (Final Inspection ) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ
- ควบคุมดูแลงานส่วนการสอบเทียบ CALIBRATION ภายในโรงงาน
- สรุุป ผลการดำเนินการเป้าหมายประจำเดือน ( KPI ) และนำเสนอกับฝ่ายบริหารและจัดทำแนวทางการแก้ไข เมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง มีนาคม -
สถาบันอบรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชุปถัมภ์
หลักสูตรการอบรม
ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 3
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง มีนาคม -
สถาบันอบรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรม
การตรวจสอบและทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง กุมภาพันธ์ -
สถาบันอบรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรม
อบรมทดสอบความพร้อมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กว.)
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พ่อใช้
 
ภาษา ไทย พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 40 คำ/นาที   อังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมควบคุมได้
  2. มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1.จัดทำ Master Plan พร้อมบังคับควบคุมให้มีการปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ในแต่ละไตรมาส
2.ติดตาม Target การดำเนินการขององค์กร วิเคราะห์พร้อมจัดทำแนวทางสำหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพร้อมสรุปผลเสนอผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน
3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการะบวนการผลิต และ เครื่องจักร์ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดทำแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ พร้อมออกมาตฐานในการปฏบัติงานและควบคุมให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4.จัดมาทำมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ เมื่อพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ พร้อมจัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันเสนอลูกค้า โดยใช้ Why - Why Analysis (5 Why)
5.หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ บริษัท U.M.C. Die Casting Co.Ltd ปี 2553 - 2555
6.Improvement Engineer ไทมิตซูวาจำกัด (มหาชน) ปี 2555-2557
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 28/03/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54871 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128478 คน