SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ,เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ,เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบัญชี/งานการเงิน การธนาคาร/ตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 27 กุมภาพันธ์ 2531 (อายุ 30 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 83 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เรียน โรงเรียนรักษาดินแดนแล้ว
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
  3. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
เงินเดือน 20000+
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา การบัญชี
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
เกรดเฉลี่ย 3.35
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2556 จนถึง มกราคม 2556
ชื่อบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่-ติดต่อ
99หมู่ 1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
เงินเดือน
15000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
ความรับผิดชอบ
1. รับวางบิลจากเจ้าหนี้ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ หรือใบวางบิล เกี่ยวกับตัวเลขยอดรวมว่ารวมยอด+VAT ได้ถูกต้องหรือไม่, รายการในใบแจ้งหนี้ว่าตรงกับใบเสนอราคาหรือไม่,ชื่อบริษัทว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่,วันที่วางบิลตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่,ลายเซ็นผู้อนุมัติของผู้ส่งของ กับผู้รับของว่ามีหรือไม่และตรวจสอบอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
2. นำใบแจ้งหนี้มาเขียนลำดับให้เรียงตามในโปรแกรมก่อนจะบันทึก
3. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express สมุดรายวันซื้อ-ซื้อเชื่อ มีทั้งเครดิต 30-45 วัน
4. รอหัวหน้าทำเช็คสั่งจ่าย เมื่อเช็คออก เราก็จะบันทึกยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน Excel และปริ๊นใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และตรวจเช็คใบภาษีหักณ ที่จ่ายว่าถูกต้องทุกจุดหรือไม่
5. คัดและจัดเอกสารตามบริษัทของเจ้าหนี้เพื่อรอวันจ่าย
6. เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็ค กระผมก็มีหน้าที่จ่ายเช็คและให้ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่เจ้าหนี้ และรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหนี้ กระผมก็จะตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเลขยอดรวมว่ารวมยอด+VAT ได้ถูกต้องหรือไม่, ตรวจสอบรายการในใบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,ตรวจสอบจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรกับจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงินถูกต้องหรือไม่,ตรวจสอบรายละเอียดบริษัททั้งของโพลีพลัสและเจ้าหนี้ว่าพิมพ์ถูกต้องหรือไม่,ตรวจสอบวันที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน ตรวจดูว่าถูกต้องหรือไม่,ตรวจสอบลายเซ็นผู้อนุมัติจากเจ้าหนี้ว่ามีหรือไม่และตรวจสอบอื่น ๆ ให้ถูกต้อง เช่นลายเซ็นผู้รับเงิน
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม 2553 จนถึง มกราคม 2553
สถาบันอบรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรการอบรม
การแข่งขันโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 
ภาษา ภาษาอังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 25 คำ/นาที   อังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ใช้โปรแกรมสำเร็จรุปทางบัญชี Express
  2. ใช้MS-OFFICE ได้
  3. ใช้โปรแกรม PHOTOSHOP ได้
  4. ว่ายน้ำได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 07/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51821 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127966 คน