SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ ,อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย ,อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 18 ตุลาคม 2498 (อายุ 63 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 152 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ไม่มี
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ อื่นๆ
2. อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย
  3. อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เงินเดือน ตามผลการสอน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2522
เกรดเฉลี่ย 3.45
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2538
เกรดเฉลี่ย 3.50
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2522 จนถึง กันยายน -
ชื่อบริษัท กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่-ติดต่อ
1375ถนนดินสอ เขตพระนคร กทม.
เงินเดือน
54,810
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต
ความรับผิดชอบ ผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุด โดยได้เออรี่รีไทม์ก่อนเกษียณถึง 5 ปี เพราะออกมาเป็นเพื่อนสามีที่เกษียณอายุราชการ งานที่รับผิดชอบ กำกับดูแลตรวจสอบฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านกฏหมาย การบริหารการจัดการ การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัด การพัฒนาประสิทธิภาพ การปกครองข้าราชการลูกจ้าง การเลือกตั้ง ฯลฯ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2522 จนถึง กันยายน -
สถาบันอบรม หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการอื่น หน่วยงานเอกชน
หลักสูตรการอบรม
-ผู้กำหนดหลักสูตรสร้างวิทยากรบริหารทรัพยากรมนุษย์ของกรุงเทพมหานคร
-การศึกษาดูงานด้านทรัพยากรมนุษย์หน่วยงานราชการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันนี เลกเกนสไตร์ ฝร่ังเศส ออสเตรีย อิตาลี
- หลักสูตรการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน อขงสถาบันพระปกเกล้า
-หลักสูตรกฏหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หลักสูตรการบริการสาธารณะการและสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และนิด้า ฯลฯ
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา จีนแต้จิ๋ว พูด พอใช้ อ่าน นิดหน่อย เขียน น้อย
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 45 คำ/นาที   อังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สอนและสื่อการสอนได้ดี
  2. วางแผนพัฒนากลุ่มอาสาสมัครได้ดี
  3. แก้ไขระบบงานและวางระบบงานได้ดี
  4. ทำสื่อเผยแพร่ในคอมพิวเเตอร์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ -โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสามารถให้หน่วยงานได่้รับโล่เกียรติยศจากกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทย 3 ปีซ้อน
-ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานหัวหน้าฝ่ายปกครอง 50 เขต
-ได้รับเกียรติเป็นผู้ออกข้อสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล4 จากผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และข้าราชการระดับต่างๆอยู่เสมอ
-เป็นตัวแทนข้าราชการในการแก้ไขระเบียบกฏเกณฑ์การพัฒนาการปฏิบัิตงานของฝ่ายต่างๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลและแนวคิดการดำเนินการ ฯลฯ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 05/01/2013
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51683 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127926 คน