SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6398
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องแลป
3 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีวัสดุ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ
2. อาจารย์
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. office engineer
2. Qs engineer
3 . estimate engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรม โยธา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2. เสมียน
3 . การเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
2. ผู้ควบคุมงานระบบ ISO
3 . ธุรการคลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (2)
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฎราชนครินทร์
สาขา ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. Industrial Engineer
2. Production Engineer
3 . Diecast Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รังสิต
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรกิจบริการ
2. ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์
3 . ธุรกิจหลักทรัพย์
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. Video editor
2. UX/UI
3 . creative
 
การศึกษาสูงสุด ปริิญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สามารถเดินทางรถด้วยรถไฟฟ้าได้
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ธนาคาร
2. บริการลูกค้า
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา โภชนาการชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล
2. หัวหน้าแผนกบุคคล
3 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม,บางแค
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. รองผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานจัดซื้อ
2. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สุขภิบาล
3 . นักวิชาการสาธารณสุข
 
การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบุคคลสรรหาค่าจ้าง
2. งานธุรการ
3 . ครูผู้สอน
 
การศึกษาสูงสุด บัณฑิตวิชาชีพครู
สถาบัน ราชภัฏรำไพพรรณี
สาขา วิชาชีพครู
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. Payroll
2. Recuritment
3 . Welfare
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. Landscape Designer
2. Interior Designer
3 . โฟร์แมน Landscape
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การออกแบบตกแต่งภายใน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ / ตจว.
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ป. ตรี
สถาบัน ราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. แอร์กราวน์ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
2. แอร์กราวน์สนามบินดอนเมือง
3 . แอร์กราวน์สนามบินสุวรรณภูมิ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ สนาบินดอนเมือง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. QA
2. QC
3 . ตรวจเชื้อในห้องแล็บ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา ชีวิวิทยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. งานราชการ
2. งานevent
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ ปัตตานี
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51716 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127935 คน