SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 1

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 1 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเดือนละครั้ง ทุกวันสิ้นเดือน ถ้านายจ้างบอกเลิกจ้างวันที่ 15 ตุลาคม 2547 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ?
ถูก
ผิด

2. ถ้าช่างตัดผมได้ส่วนแบ่ง 60% และเจ้าของร้านตัดผมได้ 40% ของเงินที่ลูกจ้างจ่าย ถือว่าเจ้าของร้านตัดผมเป็นนายจ้างของช่างตัดผม ?
ถูก
ผิด

3. ถ้าวันหยุดตามประเพณี ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้เลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ไปหยุดในวันทำงานถัดไป
ถูก
ผิด

4. ลูกจ้างทำงานควบคุมในห้องแลบ (ห้องทดลองการแพทย์) ในโรงพยาบาล ทำงานสัปดาห์ละ 2 – 3 วัน มีฐานะเป็นลูกจ้างประจำ ?
ถูก
ผิด

5. นายจ้างที่ไปจ้างลูกจ้างมาจากต่างถิ่นโดยออกค่าเดินทางให้ เมื่องานหมดลงนายจ้างจะต้องออกค่าเดินทางขากลับให้ด้วย ?
ถูก
ผิด

6. ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพราะมีความผิด นายจ้างไม่ต้องออกใบสำคัญแสดงการทำงาน (ใบผ่านงาน) ให้ ?
ถูก
ผิด

7. ถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะจ่ายค่าจ้างกันเมื่อใด ให้ถือว่าจ่ายเมื่อได้ทำงานเสร็จ ?
ถูก
ผิด

8. นายจ้างต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 4 ชั่วโมงแรกของการทำงาน
ถูก
ผิด

9. กฎหมายคุ้มครองแรงงานใช้บังคับเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ?
ถูก
ผิด

10. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2515 ?
ถูก
ผิด

11. เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมอาจกำหนดให้ลูกจ้างทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 12 ชั่วโมงได้ตลอดไป โดยไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ?
ถูก
ผิด

12. วันหยุดตามประเพณี ต้องมีวันที่ 5 ธันวาคม รวมอยู่ด้วย 1 วัน
ถูก
ผิด

13. นายจ้างอาจบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ?
ถูก
ผิด

14. การทำงานโดยไม่ประสงค์สิ่งตอบแทน ไม่ใช่การจ้างแรงงาน ?
ถูก
ผิด

15. ลูกจ้างรับใช้ในบ้าน ไม่ถือว่าเป็น “ลูกจ้าง” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ?
ถูก
ผิด

16. ลูกจ้างอาจให้บุคคลภายนอกไปทำงานแทนตนได้ หากนายจ้างยินยอม ?
ถูก
ผิด

17. ลูกจ้างมาทำงานสาย นายจ้างออกหนังสือเตือนและสั่งให้ลงชื่อรับทราบ ลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อรับทราบดังนั้นนายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ถูก
ผิด

18. การว่าจ้างทนายความให้แก้ต่างคดีให้ ไม่ใช่เรื่องของการจ้างแรงงาน ?
ถูก
ผิด

19. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ?
ถูก
ผิด

20. พนักงานของรัฐวิสาหกิจ ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ?
ถูก
ผิด