SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่อง การจ้างแรงงาน ชุด 1

ทดสอบความรู้เรื่อง การจ้างแรงงาน ชุด 1 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. ลูกจ้างต้องมีความสามารถตามที่ตนได้รับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
ถูก
ผิด

2. การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบก็อาจต้องมีการจ่ายค่าชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือบางครั้งต้องมีการบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบว่าถ้าไม่กระทำการให้ถูกต้องจะเลิกสัญญา
ถูก
ผิด

3. สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

4. นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานก็อาจจะไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาไว้ก็ได้
ถูก
ผิด

5. นายจ้างไม่สามารถโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอก แม้ลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย
ถูก
ผิด

6. สัญญาจ้างทำของไม่ต้องทำตามแบบ และไม่ต้องมีหลักฐานอะไรแต่อย่างใด
ถูก
ผิด

7. ลูกจ้างจะให้บุคคลภายนอกทำงานแทนตนก็ได้ เมื่อนายจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย
ถูก
ผิด

8. ปกติ หานายจ้างตายสัญญาจ้างแรงงานก็ระงับ
ถูก
ผิด

9. ลูกจ้างต้องมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้าง
ถูก
ผิด

10. นายจ้างไม่จำต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อลูกจ้างจงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ถูก
ผิด

11. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าคือเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย
ถูก
ผิด

12. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาเฉพาะบุคคล
ถูก
ผิด

13. นาย ก. ตกลงให้ นาย ข. ทำงานเป็นช่างเย็บผ้าในโรงงานเย็บผ้าของตนตกลงให้สินจ้างเดือนละ 10,000 บาท โดยไม่มีการตกลงถึงระยะเวลาในการจ้างไว้
ถูก
ผิด

14. สัญญาจ้างแรงงานระงับ เมื่อนายจ้างถึงแก่ความตายก็คือกรณีที่สาระสำคัญอยู่ที่ตัวนายจ้าง
ถูก
ผิด

15. จ้างพยาบาลมาเฝ้าไข้บุคคลผู้สูงอายุ หากบุคคลนี้ตายสัญญาจ้างก็ระงับ
ถูก
ผิด

16. ลูกจ้างทดลองงาน เช่น 6 เดือน ถือว่าเป็นลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง ซึ่งถ้าครบกำหนดเวลาดังกล่าวนายจ้างไม่บรรจุให้ทำงานต่อไป ก็ต้องถือว่าสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง
ถูก
ผิด

17. เมื่อเจ้าของโรงงานตาย สัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างทำงานที่ทำงานในโรงงานก็ไม่ระงับ ลูกจ้างยังมีสิทธิทำงานต่อไป
ถูก
ผิด

18. ลูกจ้างต้องทำงานด้วยตนเอง หรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
ถูก
ผิด

19. นายจ้างมีหน้าที่จ่ายสินจ้างตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด

20. ลูกจ้างสามารถบอกกล่าวให้นายจ้างซึ่งเป็นลูกจ้างชำระสินจ้างภายในกำหนดเวลาอันควร และถ้านายจ้างยังไม่กระทำตามภายในกำหนดเวลานั้น ลูกจ้างก็สามารถบอกเลิกสัญญาจ้างได้
ถูก
ผิด