SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 6

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 6 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. งานเชื่อมโลหะ ไม่ถือเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ถูก
ผิด

2. วันหยุดประจำปีนั้นนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยนับรวมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถูก
ผิด

3. การทำงานล่วงเวลา หมายความว่า การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแต่ละวันที่นายจ้างตกลงกันในวันทำงานหรือวันหยุดแล้วแต่กรณี
ถูก
ผิด

4. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่งๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง
ถูก
ผิด

5. นายจ้างกับลูกจ้างอาจจะตกลงกันว่าให้ลูกจ้างทำงานวันละ 8 ชั่วโมง โดยเริ่มทำงานเมื่อใดก็แล้วแต่ให้ทำไปจนครบ 8 ชั่วโมงก็เป็นอันเลิกงานได้
ถูก
ผิด

6. ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ผอมจนเองคอดเอวกิ่ว
ถูก
ผิด

7. บทบัญญัติเรื่องวันหยุดมีไว้เพื่อคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายของนายจ้าง
ถูก
ผิด

8. นายจ้างไม่มีอำนาจสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา
ถูก
ผิด

9. ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดประจำปี การให้ลูกจ้างมาทำงานนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป
ถูก
ผิด

10. นายจ้างมีอำนาจไม่ประกาศเวลาทำงานปกติหรือประกาศ แต่กำหนดชั่วโมงทำงานปกติเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่บัญญัติไว้ตามกฎหมาย
ถูก
ผิด

11. ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดได้เท่าที่จำเป็น
ถูก
ผิด

12. งานขนส่งวัตถุอันตราย ถือเป็นงานอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ไม่อนุญาตให้ลูกจ้างทำได้ในวันปกติ
ถูก
ผิด

13. งานในร้านขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มที่เปิดจำหน่ายหรือบริการไม่ติดต่อกัน ในแต่ละวันที่มีการทำงาน นายจ้างอาจจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งเกินสองชั่วโมงก็ได้
ถูก
ผิด

14. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
ถูก

15. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทานในวันหยุดได้สำหรับกิจการ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม
ถูก
ผิด

16. การกำหนดวันหยุดประสัปดาห์นั้น จำเป็นต้องเป็นวันหยุดที่นิยมกัน คือ วันอาทิตย์เท่านั้น
ถูก
ผิด

17. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ถือเป็นงานที่อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ถูก
ผิด

18. กรณีงานโรงแรม นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจำสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อได้ก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน
ถูก
ผิด

19. วันหยุด หมายความว่า วันที่กำหนดให้ลูกจ้างหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจำปี
ถูก
ผิด

20. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็นหาก มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน
ถูก
ผิด