SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 5 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. นายจ้างโอนลูกจ้างไปยังนายจ้างใหม่ ถ้าลูกจ้างไม่ยอมก็ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างจากนายจ้างเดิม ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ถูก
ผิด

2. การทำงานปกติวันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง
ถูก
ผิด

3. ลูกจ้างหมิ่นประมาทนายจ้าง ในหนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุ เหตุตามมาตรา 119 นายจ้างจะยกมาตรา 119 มาอ้างภายหลังไม่ได้
ถูก
ผิด

4. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร
ถูก
ผิด

5. งานออกแบบ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

6. บุริมสิทธิ หมายถึงสิทธิที่จะไดรับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกจ้างก่อนเจ้าหนี้อื่น
ถูก
ผิด

7. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

8. การคำนวณระยะเวลาการทำงานของลูกจ้างให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงาน ด้วย
ถูก
ผิด

9. สัญญาไม่กำหนดระยะเวลา ให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ถูก
ผิด

10. นายจ้างสามารถโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วยหรือไม่ก็ได้
ถูก
ผิด

11. เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงโดยมิใช่กระทำหรือความผิดของลูกจ้าง นายจ้างต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างเอามาแต่ ต่างถิ่นโดยนายจ้างออกค่าเดินทางมาให้
ถูก
ผิด

12. การบอกกล่าวล่วงหน้าตามม.17 ให้ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตาม ม.119
ถูก
ผิด

13. นายจ้างสามารถเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้ทุกกรณี
ถูก
ผิด

14. งานสมุห์บัญชี นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

15. นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง ชายและหญิงโดยไม่เท่าเทียมกันได้ หากแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน มีลักษณะที่ทำให้ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
ถูก
ผิด

16. สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ถูก
ผิด

17. งานบริหารงานบุคคล นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

18. นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติ ต่อลูกจ้างชายหญิงได้ทุกกรณี
ถูก
ผิด

19. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน นายจ้างสามารถเรียกเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายได้
ถูก
ผิด

20. เงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายนั้นเรียกได้ ไม่เกิน 100 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
ถูก
ผิด