SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 3

ทดสอบความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน ชุดที่ 3 | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. สัญญาจ้างจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น
ถูก
ผิด

2. การกำหนดอัตราค่าจ้างให้ลูกจ้าง นายจ้างสามารถ กำหนดได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
ถูก
ผิด

3. นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า ในการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์วันใดก็ได้
ถูก
ผิด

4. โดยทั่วไป ลูกจ้างชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันในการทำงาน
ถูก
ผิด

5. นายจ้างสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงได้ตามความเหมาะสม
ถูก
ผิด

6. ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี สามารถลาพักผ่อนประจำปีได้
ถูก
ผิด

7. ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง
ถูก
ผิด

8. ในกรณีวันหยุดตามประเพณีใด ตรงกับวันหยุดประจำปี ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป
ถูก
ผิด

9. วันหยุดประจำสัปดาห์ ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 7 วัน
ถูก
ผิด

10. ลูกจ้างไม่มีสิทธิลาทำหมัน
ถูก
ผิด

11. ทำงานไม่ครบปี นายจ้างอาจกำหนดวันหยุดพักผ่อนฯ ให้ลูกจ้างได้โดยคำนวณตามสัดส่วน
ถูก
ผิด

12. วันหยุดประจำปี นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรับรวมวันแรงงานฯ และวันเฉลิมฯ ( 5 ธันวาคม)
ถูก
ผิด

13. นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเพื่อกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานก็ได้
ถูก
ผิด

14. ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยว่า 2 วัน
ถูก
ผิด

15. นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงคำยินยอมจากลูกจ้างก็ได้
ถูก
ผิด

16. นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างให้ตามจำนวนที่ต้องจ่ายก่อนถึงเวลาเลิกสัญญา ตามกำหนดที่ บอกกล่าว และให้ลูกจ้างออกจากงานได้ทันที
ถูก
ผิด

17. ลูกจ้างมีสิทธิลาทำหมัน โดยนับรวมเป็นลาป่วย
ถูก
ผิด

18. การนับวันทำงานของลูกจ้าง ให้นับรวมวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุด เพื่อประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้หยุดเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง
ถูก
ผิด

19. เมื่อนายจ้างเรียกเงินประกันฯ จากลูกจ้างแล้วเมื่อ นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างให้นายจ้างคืนเงินประกันฯ พร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก
ถูก
ผิด

20. ลูกจ้างมีสิทธิลาทำหมันได้โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันฯ กำหนดและออกใบรับรองแพทย์
ถูก
ผิด