SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ กองทุนเงินทดแทน

กองทุนเงินทดแทน | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. นายจ้างไม่จำเป็นต้องจัดการศพของลูกจ้าง ซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย เมื่อไม่มีผู้มาขอรับศพ
ถูก
ผิด

2. กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองเกี่ยวกับการคลอดบุตร
ถูก
ผิด

3. นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิไม่พอใจคำสั่ง คำวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของเจ้าหน้าที่ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อกรรมการกองทุนเงินทดแทน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
ถูก
ผิด

4. กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองเกี่ยวกับกรณีชราภาพและทุพพลภาพ
ถูก
ผิด

5. ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินทดแทน จะได้รับเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
ถูก
ผิด

6. นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือน
ถูก
ผิด

7. นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ได้รับรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสม
ถูก
ผิด

8. กรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนรายเดือน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตามประเภททุพพลภาพ แต่ไม่เกิน 20 ปี
ถูก
ผิด

9. กรณีตายเนื่องจากการทำงาน ได้รับสิทธิเมื่อ ได้ส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในเวลา 6 เดือน
ถูก
ผิด

10. กองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนในการจ่ายทดแทนนายจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือตาย เนื่องจากการทำงาน
ถูก
ผิด

11. กรณีตาย จากการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน กรณีค่าทดแทนรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เกิน 9,000 บาท
ถูก
ผิด

12. กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
ถูก
ผิด

13. นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างทำงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุน
ถูก
ผิด

14. กรณีตาย จากการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างได้รับสิทธิหลังเข้างาน 3 เดือน
ถูก
ผิด

15. กรณีตาย จากการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละ 80 ของค่าจ้างรายเดือน กำหนด 8 ปี
ถูก
ผิด

16. กรณีลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ จะได้รับค่าทดแทนเป็นรายเดือน ร้อยละ 80 ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตั้งแต่วัน แรกไปตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ไม่เกิน 1 ปี
ถูก
ผิด

17. ค่าทดแทนมี 4 ประเภท
ถูก
ผิด

18. ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน กรณีไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
ถูก
ผิด

19. กรณีทุพพลภาพ ซึ่งเนื่องจากการทำงาน ได้รับสิทธิ นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในเวลา 15 เดือน
ถูก
ผิด

20. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะบางส่วน ได้รับค่าทดเป็นรายเดือน ร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน ตามประเภทของการสูญเสียแต่ไม่เกิน 10 ปี
ถูก
ผิด