SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล
แบบทดสอบ สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงาน | ความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ที่ SiamHRM.com

1. สัญญาจ้างแรงงาน เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำเป็นหนังสือ หรือด้วยวาจา ก็ตาม
ถูก
ผิด

2. กฎหมายแรงงาน หมายถึง กฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ของนายจ้างฝ่ายเดียว
ถูก
ผิด

3. เมื่อบุคคลใดเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในภาคเอกชนไม่ว่าแห่งใด สามารถเลือกที่จะไม่ผูกพันตน ตามกฎหมายแรงงานได้
ถูก
ผิด

4. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาทางแพ่งชนิดหนึ่ง
ถูก
ผิด

5. คู่สัญญาตามสัญญาจ้างแรงงานมี 3 ฝ่าย
ถูก
ผิด

6. การเกิดสัญญาจ้างแรงงานโดยชัดแจ้ง อาศัยหลักทั่วไปแห่งกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา
ถูก
ผิด

7. สัญญาจ้างที่ได้ทำกันโดยกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน เมื่อระยะเวลาสิ้นสุดโดยลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปและนายจ้างรู้ก็ไม่ทักท้วง กรณีนี้กฎหมายถือว่า ไม่อาจเกิดสัญญาจ้างขึ้นใหม่
ถูก
ผิด

8. การทำงานให้โดยไม่มีสินจ้างหรือค่าจ้าง ก็เป็นสัญญาจ้างแรงงานอย่างหนึ่ง
ถูก
ผิด

9. คู่สัญญา ฝ่ายนายจ้างไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ถูก
ผิด

10. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย ตามตัวอย่าง ตำแหน่งดังกล่าวนั้นอาจมีฐานะเป็นได้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างด้วย
ถูก
ผิด

11. สัญญาจ้างแรงงานอาจเกิดขึ้นโดยปริยายก็ได้
ถูก
ผิด

12. สัญญาจ้างแรงงาน เป็นการแสดงเจตนาโดยทำคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน ที่จะผูกนิติสัมพันธ์ต่อกัน
ถูก
ผิด

13. สัญญาจ้างที่ได้ทำกันโดยกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน เมื่อระยะเวลาสิ้นสุดโดยลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปและนายจ้างรู้ก็ไม่ทักท้วง กรณีนี้กฎหมายถือว่า ไม่อาจเกิดสัญญาจ้างขึ้นใหม่
ถูก
ผิด

14. นายจ้าง อาจใช้สิทธิหรืออำนาจความเป็นนายจ้างโดยผ่านตัวแทน หรือโดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ใช้อำนาจแทนตนได้
ถูก
ผิด

15. การทำงานให้โดยไม่มีสินจ้างหรือค่าจ้าง ก็เป็นสัญญาจ้างแรงงานอย่างหนึ่ง
ถูก
ผิด

16. สัญญาจ้างแรงงาน สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
ถูก
ผิด

17. กฎหมายแรงงานว่าด้วยจ้างแรงงาน ในกฎหมายแพ่งใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างโดยทั่วไป ทั้งในภาคเอกชนและในภาครัฐวิสาหกิจ
ถูก
ผิด

18. สัญญาจ้างแรงงานสามารถทำได้โดยอิสระทุกรณี และไม่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายแรงงานก็ได้
ถูก
ผิด

19. ลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ได้รับความคุ้มครองในบางเรื่อง เช่น วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ถูก
ผิด

20. กฎหมายบังคับให้การทำสัญญาจำต้องทำเป็นหนังสือเท่านั้น
ถูก
ผิด