SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย
แบบทดสอบ กฎหมาย เงินทดแทน

กฎหมาย เงินทดแทน | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ SiamHRM.com

1. เมื่อลูกจ้างได้ประสบเคราะห์กรรมจากากรทำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างไม่ต้องรับผิดจ่ายเงินทดแทนก็ได้
ถูก
ผิด

2. การประสบอันตราย ตามกฎหมายเงินทดแทนนั้นต้องเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การทำงานให้แก่นายจ้าง
ถูก
ผิด

3. ลูกจ้างออกเดินทางจากบ้านพักของลูกจ้าง เพื่อไปเก็บเงินลูกค้าตามคำสั่งของนายจ้าง แม้ยังไม่เข้าไปยังสถานที่ทำงาน และประสบอุบัติเหตุขณะเดินทาง ลูกจ้างย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ถูก
ผิด

4. เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานนอกสถานที่ทำงานตามปกติของลูกจ้าง หากประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางไปก็ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
ถูก
ผิด

5. ลูกจ้างได้รับอันตรายในขณะเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไม่ถือว่าลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
ถูก
ผิด

6. การประสบอันตราย อันเนื่องจาก การป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน
ถูก
ผิด

7. การเดินทางจากบ้านมายังที่ทำงานและจากที่ทำงานกลับบ้านตามปกติระหว่างเดินทางไปและกลับ หากประสบอุบัติเหตุก็ไม่ถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องมาจากการทำงาน
ถูก
ผิด

8. ลูกจ้างเป็นช่างไฟฟ้า ขณะทำการต่อสายไฟฟ้า ลูกจ้างได้รับกระแสไฟฟ้าซึ่งลัดวงจร เข้าสู่ร่างกาย และถึงแก่ความตาย ถือ ว่าเป็นอันตรายอันเกิดจากการทำงานให้แก่นายจ้าง
ถูก
ผิด

9. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีการบังคับใช้กฎหมายเงินทดแทน
ถูก
ผิด

10. ลูกจ้างมีอาการตับแข็งมาก่อน ขณะทำงานได้ขึ้นไปบนกองถุงแป้งมันเพื่อตรวจนับจำนวนในเวลาทำงานให้นายจ้างตามหน้าที่ ลูกจ้างพลัดตกลงมา วันรุ่งขึ้นอาการตับแข็ง ทำให้เลือดออกจำนวนมากและไหลย้อน ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน
ถูก
ผิด

11. กฎหมายเงินทดแทนกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตราย กรณีเจ็บป่วย และกรณีสูญหาย
ถูก
ผิด

12. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ มีการบังคับใช้กฎหมายเงินทดแทน
ถูก
ผิด

13. ลูกจ้างซึ่งเป็นพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าของนายจ้างได้ขับรถ ไปส่งสินค้าให้แก่นายจ้าง รถที่ลูกจ้างขับไปนั้นเกิดอุบัติเหตุเป็นผลให้ลูกจ้างบาดเจ็บถึงขาขาด แขนขาด ยังไม่ถือเป็นการได้รับอันตรายแก่กาย
ถูก
ผิด

14. ลูกจ้างเป็นแม่บ้านมีหน้าที่ ทำความสะอาด บริการจัดหาเครื่องดื่ม และของว่างเพื่อรับรองผู้มาติดต่อ ขณะเดินทาง (จากบ้าน) ไปยังที่ทำงานได้แวะตลาดเพื่อซื้อของเพื่อรับรองผู้มาติดต่อ ได้เกิดเฉี่ยวชนกรับรถจักรยานยนต์อีกคัน ได้รับบาดเจ็บ กรณีลูกจ้างไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเงินทดแทน
ถูก
ผิด

15. กฎหมายเงินทดแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองลูกจ้างและผู้อยู่ในความอุปการะของลูกจ้าง
ถูก
ผิด

16. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างไม่ต้องรับผิดที่จะจ่ายเงินใดให้แก่ลูกจ้าง
ถูก
ผิด

17. ลูกจ้างได้รับอันตรายขณะเดินทางไปและกลับจากการแข่งขันกีฬาที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างเข้าร่วม ไม่ถือว่าลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
ถูก
ผิด

18. ประสบอันตราย หมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบทางจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงานหรือป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง
ถูก
ผิด

19. ลูกจ้างประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับเงินทดแทน
ถูก
ผิด

20. กฎหมายเงินทดแทนมีผลบังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป
ถูก
ผิด