SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดรับ พนักงาน 30 อัตรา

เทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดรับ พนักงาน 30 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดรับ พนักงาน 30 อัตรา, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองปทุมธานี เปิดรับ พนักงาน 30 อัตรา

เทศบาลเมืองปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพิ่มเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 30 อัตรา ดังนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

- มีความรู้ในวิชาการสุขาภิบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ผู้ช่วยนิติกร 2 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองวิชาการและแผนงาน

- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 2 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาตรี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย มีความรู้ในงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ผู้ช่วยพยาบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง

- มีความรู้ความสามารถในวิชาการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ กองการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีพื้นฐานการศึกษาทางวิชาชีพครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือได้รับการประกาศนียบัตรที่ ก.ค.รับรองให้ใช้เป็นหลักฐานได้ โดยไม่ต้องตรวจนับหน่วยกิต เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) วิธีสอนภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ วรรณกรรมอังกฤษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ กองการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรี สาขาอื่นตามที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีพื้นฐานการศึกษาทางวิชาครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต หรือได้รับประกาศนียบัตรที่ ก.ค.รับรองให้ใช้เป็น หลักฐานได้ โดยไม่ต้องตรวจนับหน่วยกิต เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาแล้ว คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยครู วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคหกรรม คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ศึกษา คหกรรมศาสตร์ (อาหาร+ผ้า) คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศิลป์ อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย โภชนาการชุมชน พัฒนาการเด็กและครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก พัฒนาการครอบครัวและการเลี้ยงดูแลเด็ก อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย คหกรรมศาสตร์ (อาหาร โภชนา-ศิลปประดิษฐ์) เทคโนโลยีอาหาร ถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โภชนวิทยา และเทคโนโลยีเสื้อผ้า

8. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วย หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

- มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

- มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย 3 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล

- วุฒิ ปวช. ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ละเอียดแม่นยำ

10. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองสาธารณ สุขและสิ่งแวดล้อม

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ. หรือ ก.ค.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

- มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า นาทีละ 30 คำ มีความรู้ในการใช้เครื่องเจาะ หรือเครื่อง บันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

11. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง

- วุฒิ ปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม มีความรู้ในวิชาช่างเขียนแบบอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่อันเกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายได้

12. พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา กองคลัง 1 อัตรา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3 อัตรา

- เพศชาย อ่านออกเขียนได้ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (กรมการขนส่งทางบก)

- ต้องมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ ขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด ตลอดจนบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ หรือเครื่องจักรกลขนาดเบา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้

- ต้องผ่านการทำงานในสายงานของตนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นสมควร

13. คนงาน กองการศึกษา

- เพศหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้

- มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความขยันและอดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ ปัดกวาด เช็ดถูทำความสะอาดอาคารเรียนและห้องน้ำ จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสถานศึกษา เดินรับ/ส่งหนังสือราชการ เก็บล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายได้

13.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 อัตรา

- อ่านออกเขียนได้

- ต้องสามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป เช่น แบกหามสิ่งของ กวาดถนน ทำความสะอาดสำนักงาน เดินหนังสือ ลอกท่อระบายน้ำ จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รองรับขยะมูลฝอย การนำมูลฝอยไปทำลายยังที่ทำลายดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้

ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 10-19 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2581-5737 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพร้อมกำหนดวันสอบคัดเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี

หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา)

- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

- สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเกณฑ์ทหาร (ชาย)

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553ลงวันที่ 17/05/2010 11:33:42
จำนวนผู้ชม 1392
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ