ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ พนักงานห้องยา

โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ พนักงานห้องยา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ พนักงานห้องยา, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ พนักงานห้องยา

ด้วยโรงพยาบาลลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลลำพูน ตามรายละเอียดดังนี้.-

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานห้องยา จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๕,๕๗๔ บาท

๓. อัตราค่าสมัคร ตำแหน่งละ ๓๐ บาท

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๔.๑ เพศชาย อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
๔.๒ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. หน้า ๑๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙)
๔.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
๔.๔ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel ได้
๔.๕ มีทักษะด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานได้ดีพอสมควร
๔.๖ มีความรู้ความสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
๔.๗ มีความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน
๔.๘ มีภูมิลำเนา หรือมีที่พักที่สามารถมาปฏิบัติงานโรงพยาบาลลำพูน
ได้สะดวก
๔.๙ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
๔.๑๐ มีสุขภาพแข็งแรง สามารถยกและส่งของหนักได้ ไม่มีปัญหาทางสายตา
และสามารถทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดได้
๔.๑๑ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
๔.๑๒ มีทัศนะคติที่ดีต่องานบริการ
๔.๑๓ หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๕. การรับสมัคร
- ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ตึกอำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ

๖. หลักฐานประกอบการสมัคร
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) หรือ จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
คือวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖.๔ ใบรับรองแพทย (ผ่านการตรวจวัดทางสายตาไม่บอดสี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๖ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๗ สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๘ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบ
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลลำพูน และทางเว็บไซต์ http://www.lpnh.go.th/หน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งพนักงานห้องยา
(ปฏิบัติงานประจำ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก)

1. จัดยาตามใบสั่งยาภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
2. จัดเก็บยา/จัดเรียงยาบนชั้นวางยา
3. จัดส่งยา/น้ำเกลือให้กับหน่วยเบิก/หอผู้ป่วยลงวันที่ 07/05/2010 09:59:29
จำนวนผู้ชม 1194
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ใช้งาน 54745 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน