SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สำนักงานอธิการบดี มศว เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานอธิการบดี มศว เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สำนักงานอธิการบดี มศว เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ สำนักงานอธิการบดี มศว เปิดรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2440
สังกัด ฝ่ายวิจัย สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 10,788 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารเกณฑ์ และมีใบ สด.9
3. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนของ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
8. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี ในลักษณะต่างๆ
3. พิจารณาและตรวจสอบบัญชีทุกประเภท เช่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เป็นต้น
4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดทำงบประมาณรายได้ รายจ่ายประจำปี เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการต่างๆ
5. พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายๆ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบ สด.9

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02258 3994
ลงวันที่ 05/05/2010 10:30:05
จำนวนผู้ชม 1810
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ