SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย (ประจำ) สายวิชาการ

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

-------------------------------------------------------------------

1. เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3402

อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศ

- มีประสบการณ์ด้านการสอน/การทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี


2. เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3403

อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ทางด้านการสื่อสาร การบริหารงานสื่อสาร นิเทศศาสตร์ สาขาการวิจัยสื่อสาร ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน (หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านอื่นๆ ที่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการสื่อสารมวลชน)

- มีประสบการณ์ด้านการสอน/การทำงานทางด้านการสอนและการบริหารสื่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

--------------------------------------------------------------------

รายละเอียดภาระงาน ตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2553

สมัครได้ที่ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนืองฯ มศว

---------------------------------------------------------------------

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือ Transcript ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี)

6. หนังสือรับรองความประพฤติหรือรับรองการทำงานอย่างน้อย 1 ฉบับลงวันที่ 05/05/2010 10:27:28
จำนวนผู้ชม 1340
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ