SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ร.ร.สาธิต มศว. เปิดรับ อาจารย์

ร.ร.สาธิต มศว. เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ร.ร.สาธิต มศว. เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ ร.ร.สาธิต มศว. เปิดรับ อาจารย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3399 จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อัตราเงินเดือน 15,176 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สอนนักเรียน ระดับประถมต้น และประถมปลาย
2. เป็นอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น ทำหน้าที่อบรมนักเรียน ทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำวิชา และการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา
3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การไปทัศนศึกษา กิจกรรมตามวันสำคัญ และกิจกรรมของกลุ่มสาระต่างๆ
4. ทำงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของหมวดวิชา
5. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ
6. ดูแล รักษา สื่อ อุปกรณ์ประกอบการสอนให้คงประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
7. สังเกตและบันทึกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
8. ทำการสอนแทนอาจารย์อื่น ในกรณีที่อาจารย์ผู้นั้นไปปฏิบัติราชการ หรือลา
9. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 5692ลงวันที่ 05/05/2010 10:24:32
จำนวนผู้ชม 1575
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ