ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะพยาบาลศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะพยาบาลศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มศว เปิดรับ อาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2373
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน 15,176 – 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาที่ตรงกับความสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาล
2. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 2 ปี

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะและนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

กรณีผู้สมัครที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ระดับคะแนน TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 520 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียงผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้ หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีโครงการจะไปศึกษาต่อต้องมีความรู้ความสามารถที่ตรวจสอบได้ และต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากปริญญานิพนธ์ในวุฒิที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษา หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 6 เดือน
2. กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาโทไม่เกิน 2 ปี และไม่มีผลงานวิจัยอื่นนอกจากปริญญานิพนธ์ในวุฒิ จะต้อง มีคะแนนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ซึ่งให้สามารถเทียบเคียงผลการสอบจากแหล่งอื่นในระดับคะแนนที่เท่ากันได้ หรือมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่ 2 ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีโครงการจะไปศึกษาต่อต้องมีความรู้ความสามารถที่ตรวจสอบได้ หรือต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 6 เดือน

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หนังสือรับรองความประพฤติหรือรับรองการทำงานอย่างน้อย 1 ฉบับ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 1816 เบอร์มือถือ 089-205-8619ลงวันที่ 05/05/2010 10:20:09
จำนวนผู้ชม 995
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53551 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน