ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป, ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับสมัครงาน ดังนี้


เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และโครงสร้างหลักสูตร ติดต่อ ประสานงานการอบรม อาทิ วิทยากร สถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ให้คำแนะนำ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดำเนินการจัดอบรม อำนวยความสะดวกให้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการอบรมและข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• รักงานบริการ และมีความสามารถประสานงานได้ดี
• มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ หรือทักษะการเป็นพิธีกร
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
• มีบุคลิกภาพดี
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี


เจ้าหน้าที่ประสานงาน (OTQA)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริหารเพื่อการจัดฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้ตรวจประเมินฯ จัดทำหนังสือวิชาการของโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเลขานุการของคณะคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจประเมินฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการประสานงานอย่างน้อย 2 ปี
• รักงานบริการและมีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและมีการเปลี่ยนแปลงสูง
• สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานวันหยุดได้หากมีความจำเป็น
• รักการเรียนรู้และความท้าทาย
• มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
• มีความสามารถในการนำกิจกรรมและพิธีกรในการดำเนินรายการได้ (คุณสมบัติพิเศษ)


ผู้จัดการส่วนพัฒนาการจัดการองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนและบริหารจัดการตามแผนธุรกิจของส่วน มอบหมายงานและแก้ปัญหาในงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการให้คำแนะนำพร้อมแนวทางการพัฒนาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมแก่องค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการและระบบบริหารงานของฝ่าย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• ปริญญาตรี / ปริญญาโทไม่จำกัดสาขา
• มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหาร เคยทำงานที่เกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง การวางกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการจัดการกระบวนการ
• มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอด
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงการแก้ปัญหา และสามารถคิดในเชิงระบบ
• มีทักษะในการบริหารงานในลักษณะที่เป็นโครงการ
• มีทักษะในการบริหารจัดการ
• ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี


เจ้าหน้าที่บริการธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับความต้องการจากลูกค้า จัดทำเอกสารเสนอโครงการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ติดตามผลการนำเสนอโครงการ ประสานงานกับวิทยากรที่ปรึกษาและลูกค้า เกี่ยวกับส่วนที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม แบบประเมินผลการฝึกอบรมและอุปกรณ์ทำ workshop ให้กับลูกค้า ทำ slide presentation ในบางกรณี จัดทำสัญญาให้ลูกค้า จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม สรุปผลการประเมินความพึงพอใจลูกค้า ทำบันทึกการเรียกเก็บเงินค่าบริการและออกใบเสร็จให้ลูกค้า สรุปรายได้ จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• ปริญญาตรี ม่จำกัดสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการขายและประสานงาน
• มีใจรักงานบริการอย่างสูง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
• ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี


วิทยากรที่ปรึกษา ด้านพัฒนาการจัดการองค์กร (4 อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรมแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้าน Human Resources , Knowledge Management รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการโครงการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านงานทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 3 ปี
• มีทักษะหรือความรู้ในเรื่อง Job Evaluation / Compensation / Career Path / KPIs / Competency หรืองานด้านบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่เกี่ยวกับ HR
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ SPSS ได้ดี
• มีความสามารถในการนำเสนอผู้จัดการส่วนวิจัยการจัดการองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ วิจัยด้านการจัดการองค์กร ศึกษา Model การจัดการที่ทันสมัย สร้างนวัตกรรมการจัดการ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้สำหรับวิทยากรของสถาบัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
• ปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบริหาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ อุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงในการทำงานวิจัย 3 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องลงวันที่ 05/05/2010 10:19:08
จำนวนผู้ชม 1495
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน