ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับ อาจารย์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับ อาจารย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับ อาจารย์

ด้วยคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานซึ่งจ้างจากเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งตามมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 1552/2552 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต หรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552 และคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0678/2553 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างจากเงินรายได้ส่วนงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและสังกัด สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
1.1 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90597 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90599 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ตามความในข้อ 10 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(4) สำเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กำหนด
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. กำหนด
(3) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงานหรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น ๆ
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(5) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือผิดลหุโทษ
(8) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วงงานอื่นของรัฐ
(9) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
ตามข้อบังคับนี้
(10) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทำการ
ทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและ
ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรอง
ซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา
2.3 ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อน
กำหนด

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เลขที่ตำแหน่ง 90597
วุฒิปริญญาเอก สาขาการสำรวจระยะไกล
3.2 เลขที่ตำแหน่ง 90599
วุฒิการศึกษาปริญญาโท/เอก สาขาภูมิศาสตร์กายภาพ ธรณีสัณฐานวิทยา ธรณีวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยมีพื้นฐานทางด้านธรณีวิทยา)

4. หลักฐานที่ใช้สมัคร
4.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
4.2 หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หนังสือแสดงผลการเรียน หรือ
หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษาแล้ว
4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการรับราชการทหาร ( เฉพาะเพศชาย ) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก จำนวน 50 บาท

6. กำหนดรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวโหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://geo.buu.ac.th
และสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (อาคาร QS2) ชั้น 5 ห้อง 510 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2553 ในวันและเวลาทำการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ (038) 102328

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ที่ http://geo.buu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
(038) 102328

8. กำหนดคัดเลือก
8.1 เลขที่ตำแหน่ง 90597
สอบคัดเลือกในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 2 ห้อง QS2- 201
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (อาคาร QS2)
8.2 เลขที่ตำแหน่ง 90599
สอบคัดเลือกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 2 ห้อง QS2-201
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (อาคาร QS2)

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ http://geo.buu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
(038) 102328
10. หลักสูตรการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และสอบสอน ให้ผู้เข้าสอบเตรียมหัวข้อ(ตามความถนัด)และ
แสดงการสอน โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที

อนึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องมาจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาและสัญญา
ค้ำประกัน โดยให้นำบุคคลผู้ค้ำประกันสัญญามาลงนามในสัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา
ณ สำนักงานคณบดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2
(QS2) โดยต้องให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ค้ำประกันตามลำดับ ดังนี้
1. บิดา หรือ มารดา (ที่แท้จริง) หรือ
2. พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือสาเหตุอันสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ 1 และ 2
ค้ำประกันได้ ที่ประชุมเห็นชอบให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ำประกันได้ คือ
3.1 ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ
3.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้องกว่า 10,000 บาท หรือ
3.3 ถ้าผู้ค้ำประกันปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้น

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ก่อน หากมีเหตุจำเป็นหรือสาเหตุสุดวิสัยให้
ดำเนินการตามข้อ 3 โดยจะต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาลระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น ๆ แล้วแต่กรณีลงวันที่ 05/05/2010 10:17:36
จำนวนผู้ชม 1088
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54586 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน