SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ธอส. เปิดรับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

ธอส. เปิดรับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ธอส. เปิดรับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส, ข้อมูลเกี่ยวกับ ธอส. เปิดรับ พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนดดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชีหรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ การควบคุมภายใน การปฏิบัติงาน กฎระเบียบของทางการ ในสถาบันการเงิน/ธนาคารไม่น้อยกว่า 4 ปี มีทักษะในการวิเคราะห์ (Analytical Skill)

- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ BASEL II สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดีเอกสารประกอบการสมัคร (อย่างละ 1 ฉบับ)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร

- หนังสือรับรองประสบการณ์/การผ่านงาน

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

- ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8 (เฉพาะเพศชาย)

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้นผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2202-1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดธนาคาร) ในเวลาทำการ 08.30-15.30 น. ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553ลงวันที่ 05/05/2010 09:54:26
จำนวนผู้ชม 1186
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ