ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เปิดรับ นายทหารสัญญาบัตร

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เปิดรับ นายทหารสัญญาบัตร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เปิดรับ นายทหารสัญญาบัตร, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เปิดรับ นายทหารสัญญาบัตร

ด้วยกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.๑.๑ ตำแหน่งนายทหารเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ส่วนพัฒนา การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ ตำแหน่งนายทหารรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ ลักษณะของงานที่จะต้องรับผิดชอบ
๑.๒.๑ ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
๑.๒.๒ เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
๑.๒.๓ ร่วมพิจารณาปัญหา/เหตุการณ์บุกรุกระบบที่เกิดขึ้น พิจารณาความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหา พร้อมทั้งสืบค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
๑.๒.๔ เข้าร่วมกับ MODCERT ในการดำเนินการตอบสนองต่อปัญหา/เหตุการณ์บุกรุกระบบของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑.๒.๕ เข้าเวรประจำห้องปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำ ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒.๖ เข้าร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๒.๑ เพศชาย
๒.๒ มีคุณวุฒิตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร
๒.๓ เป็นผู้มีสัญชาติไทย ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการกำหนดสัญชาติของผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำการ พ.ศ.๒๕๐๖
๒.๔ มีอายุไมต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๕)
๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไมสมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือหนีราชการ
๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดย คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำฐานประมาทหรือลหุโทษ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๔ ไม่อยู่ในสมณเพศ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๓.๑ ต้องผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผ่านการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป และต้องไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี พ.ศ.๒๕๕๓ .
๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๒.๘ หรือสำเร็จระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.

๔. การรับสมัคร
๔.๑ การประกาศและการขอรับใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดและ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mod.go.th/ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๙๘๐-๕๙๕๔
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพรอมใบสมัคร (ต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย)
๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑x๑นิ้ว.โดยถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน ๖ รูป
๔.๒.๒ สําเนาใบปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
๔.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไมหมดอายุ
๔.๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
๔.๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา
๔.๒.๖ สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.๘) หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจเลือก (สด.๔๓)
๔.๒.๗ สําเนาหลักฐานอื่น เชน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เปนตน ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๔.๒.๘ คาธรรมเนียมการสอบ ๕๐๐ บาท (ห้ารอยบาทถวน)
๔.๓ การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานตามขอ ๔.๒ ดวยตนเองไดที่กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น ๙ (แจงวัฒนะ) ตั้งแตวันที่ ๒๖ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันเวลาราชการ
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆในใบสมัคร พรอมทั้งสงหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได้เขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น

๕. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบ และสถานที่สอบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www1.mod.go.th/opsd ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

๖. วันเวลา ในการสอบ สถานที่สอบ และการประกาศผลสอบ
๖.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ น. โดยพร้อม เวลา ๐๘๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (บริเวณเมืองทองธานี) ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ดูผลการสอบได้ที่เว็บไซต์ www1.mod.go.th/opsd โดยมีหัวข้อวิชาที่สอบดังนี้
๖.๑.๑ วิชาการ จำนวน ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
๖.๑.๑.๑ วิชาชีพตามคุณวุฒิสาขาวิชา จำนวน ๗๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน
- Data Communication and Computer Networks
- Database Management and System Design
- Operating System
- Data Structure
- Programming
๖.๑.๑.๒ วิชาบังคับเพื่อความพร้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Information Technology Security) จำนวน ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน (สามารถ Download รายละเอียดของเนื้อหาที่จะสอบได้จาก www.us-cert.gov/ITSecurityEBK/EBK2008.pdf)
๖.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
- Structure
- Reading Comprehension
๖.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด จำนวน ๑๒ คน) ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ น. โดยพร้อม เวลา ๐๘๐๐ น. ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตรได้.ในวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ โดยดูผลการสอบได้ที่เว็บไซต์.www1.mod.go.th/opsd
- การสอบสัมภาษณ์ สอบท่วงทีวาจา เป็นการพิจารณาตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทางความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจว่องไวและปฏิภาณ ความรู้รอบตัว สถานการณ์ด้านการข่าว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร และเทคโนโลยี ตลอดจนลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีผลการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหาร

๗. หลักเกณฑ์ วิธีการสอบคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบขั้นตอนที่ ๑ การสอบข้อเขียนก่อน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ การสอบขั้นตอนที่ ๑ ได้ตามที่กำหนด จึงจะสามารถเข้ารับการสอบขั้นตอนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสอบขั้นตอนที่ ๑ การสอบข้อเขียนสูงสุด ๑๒ คน เข้ารับการสอบขั้นตอนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์
๗.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จะนำคะแนนการสอบสัมภาษณ์ มารวมกับคะแนนข้อเขียน โดยจะตัดสินจากคะแนนวิชาการ ร้อยละ ๘๐ และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ร้อยละ ๒๐

๘. การจัดทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ทหารประจำการก่อน โดยจะต้องมีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่แพทย์ออกให้จนถึงวันที่นำหลักฐานมาแสดง โดยผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนั้นจะดำเนินกรรมวิธีตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร การเข้ารับราชการจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอีกครั้งในขั้นตอนการทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดลงวันที่ 05/05/2010 09:53:12
จำนวนผู้ชม 1361
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54578 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน