SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ วิศวกร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ วิศวกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ วิศวกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับ วิศวกร

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือก
เป็นพนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 กองบำรุงรักษาอุปกรณ์ ฝ่ายบำรุงรักษา อัตราเงินเดือน 9,670 บาท
จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมโทรคมนาคม
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน ยกเว้นผู้จบสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก
- มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
- ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ
ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอ
การลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

2. หลักฐานในการสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1½ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดรูปถ่ายที่เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน ยกเว้นผู้จบสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ทุกหน้า

3. การสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 7
พฤษภาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน/ผลสอบ” “สมัครงาน
ทางระบบอินเตอร์เน็ต”
(2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล และนำ
ข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่นๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงาน
(ติดรูปถ่าย พร้อมลงชื่อผู้สมัคร วันเดือนปีที่สมัคร) และแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงิน
ตามข้อ 3.2
3.2 วิธีการชำระเงินในการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 100 บาท โดยชำระผ่าน
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
(มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคาร
ดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 ถึงวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553
ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บของ
แต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งหลักฐาน
การชำระเงินให้การทางพิเศษฯ ตามขั้นตอนในข้อ 3.3
3.3 วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน และหลักฐานในการสมัคร
ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครตามข้อ 2 เอกสารอ้างอิงการสมัคร
งานตามข้อ 3.1(3) และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ตามข้อ 3.2 ทางไปรษณีย์โดยวิธีการ
ลงทะเบียน หรือ EMS ไปที่แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 (พิจารณาจากวันประทับตราของที่ทำการไปรษณีย์) ทั้งนี้ให้เก็บหลักฐาน
การจัดส่งเอกสารดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่งเกิดขึ้น
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และการทางพิเศษแห่ง-
ประเทศไทยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

4. การประกาศรายชื่อผู้ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับเอกสารสมัครแล้ว
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่การทางพิเศษฯ ได้รับ
เอกสารการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ป้าย
ติดประกาศหน้าห้องกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ www.exat.co.th
สำหรับผู้สมัครที่ได้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธีการลงทะเบียนหรือ EMS
ภายในกำหนดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของท่านในประกาศฯ ขอให้ติดต่อแสดง
หลักฐานการส่งเอกสารการสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคาร 1 ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม
2553

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา
สถานที่สอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553 ที่ป้ายติดประกาศหน้าห้องกองการเจ้าหน้าที่
และทาง www.exat.co.thลงวันที่ 29/04/2010 14:58:25
จำนวนผู้ชม 1564
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ