SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง รับ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อัตราเงินเดือน แรกเข้า 8,370 บาท ค่าครองชีพตามประกาศของรัฐบาล 1,500 บาท

- อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.50 และมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Micro-soft Office ได้ พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 4 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

- บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่สมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- กรณีเพศชายให้ยื่นหลักฐานใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองว่า สำเนาถูกต้อง ในสำเนาเอกสารทุกฉบับสนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เว้นวันหยุดราชการ ที่ สำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ อาคารขนส่งผู้โดยสาร บริษัท ขนส่งจำกัด ชั้น 4 ด้านทิศใต้ Download ใบสมัครได้ที่ www.transport.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2936-2341, 0-2936-0736 โทรสาร 0-2936-2341 หรือ 0-2936-2852-66 ต่อ 806ลงวันที่ 29/04/2010 14:55:28
จำนวนผู้ชม 1473
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ