ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับ บรรณารักษ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับ บรรณารักษ์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับ บรรณารักษ์, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับ บรรณารักษ์

ตามประกาศสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 2557 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,610.-บาท ไปแล้วนั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอขยายเวลารับสมัครออกไปอีก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.5 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง จากหน่วยงานหรืออยู่ระหว่างถูกพักงานหรือพักราชการ หรือเคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ สาขาสารสนเทศศาสตร์
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
- มีความรู้ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
- มีความรู้และทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- มีทักษะการสื่อสารและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการเขียนโครงการและประเมินโครงการ
- มีทักษะการสอนและการนำเสนอ
- มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการ
- มีทักษะทางด้านการวิจัย

3. รายละเอียดกำหนดการคัดเลือก
3.1 เปิดรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2553
3.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 1 มิถุนายน 2553
3.3 วันสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

4. สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อและขอยื่นใบสมัครได้ที่
สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร.0 7333 1300 สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นใบสมัคร

5. วิธีการคัดเลือก
5.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร
5.2 ประเมินตามแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนดโดยวิธีการ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์การสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

7. หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการคัดเลือก
- บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
- บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
- บริการชุมชน

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
8.1 ใบสมัครจำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดได้จาก http://oas.psu.ac.th/oas/
8.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
8.3 สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
8.4 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว ก่อนวันที่ที่ยื่นใบสมัคร
8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
8.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
8.8 เพศชาย ให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจเลือกทหารแบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย
8.9 เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, สำเนาใบสำคัญการสมรส
8.10 หนังสือแนะนำตัวของผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ
หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

9. มหาวิทยาลัยจะบรรจุผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติ
ที่ท่านใช้สมัคร

10. ค่าธรรมเนียมสมัคร ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 60. - บาทลงวันที่ 27/04/2010 09:58:10
จำนวนผู้ชม 1537
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54664 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128470 คน