ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมประมง เปิดรับ นักวิชาการประมง

กรมประมง เปิดรับ นักวิชาการประมง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมประมง เปิดรับ นักวิชาการประมง, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมประมง เปิดรับ นักวิชาการประมง

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้

1. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว

สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- เปิดเว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th

หรือ http://www.fisheries.go.th หัวข้อ "สมัครสอบเข้ารับราชการ"

- กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

- พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์ม การชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบ 230 บาท

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

- เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ดังนี้

- ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต และหนังสือรับรองตนเอง และคำร้องขอสมัครสอบ โดยใบสมัครสอบให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี

- สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 29 เมษายน 2553 อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักปรากฏชัดเจน อย่างใด อย่างหนึ่ง 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญทางทหาร (ผู้สมัครเพศชาย) ใบสำคัญการสมรส (ผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในหลักฐาน การสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ

- แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ เฉพาะผู้ที่คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมล่างด้านขวาของสำนักเอกสารทุกแผ่น หากหลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบและหนังสือรับรองตนเองและคำร้องขอสมัครสอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมประมงจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)ลงวันที่ 27/04/2010 09:54:31
จำนวนผู้ชม 1778
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55153 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน