ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมบังคับคดี เปิดรับ นิติกร

กรมบังคับคดี เปิดรับ นิติกร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมบังคับคดี เปิดรับ นิติกร, ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมบังคับคดี เปิดรับ นิติกร

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน 9,700 บาท 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2553 ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ (ริมคลองชักพระ) กรมบังคับคดี ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. หรือสมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครคัดเลือกได้ที่ www.led.go.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครไปยังกรมบังคับคดี (ตามตัวอย่าง) โดยวงเล็บมุมซองว่า "ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ" ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร

ทั้งนี้ เอกสารการสมัครที่ส่งภายหลังวันที่ 26 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา ตัวอย่าง กรมบังคับคดี กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ) หากผู้สมัครมีข้อขัดข้องในการดำเนินการให้สอบถามได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2881-4817, 0-2881-4999 ต่อ 1116-7 ในวันและเวลาราชการ

การให้เลขประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบทางไปรษณีย์จะได้เลขประจำตัวสอบต่อจากผู้สมัครสอบด้วยตนเองลำดับสุดท้ายในแต่ละวัน โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับเป็นวันยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ เลขประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบด้วยตนเองและสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ กรมบังคับคดีจะแจ้งให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นจำนวนเงิน 200 บาท

- ผู้สมัครด้วยตนเอง เสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 200 บาท ในวันที่ยื่นใบสมัคร

- ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ฝากธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท โดยสั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนนนท์ 10703 ในนามผู้อำนวยการกองคลัง กรมบังคับคดี

ในการกรอกใบฝากธนาณัติตามแบบฟอร์มของทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสอบจะต้องระบุที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ชื่อผู้รับเงินและชื่อผู้ฝากเงิน ดังนี้

1) เพื่อจ่ายเงินให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนนนท์

2) ชื่อผู้รับเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมบังคับคดี

3) ที่อยู่ผู้รับเงิน กรมบังคับคดี ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

4) ชื่อผู้ฝากเงิน ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น ในกรณีที่ผู้สมัครสอบให้ผู้อื่นไปซื้อธนาณัติและส่งเอกสารการสมัครสอบให้ ชื่อผู้ฝากเงินก็ยังคงต้องเป็นชื่อผู้สมัครสอบ

เมื่อสมัครคัดเลือกแล้วค่าธรรมเนียมในการสมัคร จะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป - สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) อย่างละ 2 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถ้ามี) อย่างละ1 ฉบับ

- ไปรษณีย์ธนาณัติ ค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)ลงวันที่ 27/04/2010 09:53:52
จำนวนผู้ชม 1454
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน