SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงพยาบาลอุดรธานี รับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โรงพยาบาลอุดรธานี รับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , รับตำแหน่ง โรงพยาบาลอุดรธานี, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก , รับตำแหน่ง โรงพยาบาลอุดรธานี

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอดเทียม รวมทั้งเครื่องมือ
และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประคับประคองการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต ให้อยู่ในภาวะ
ปกติ ระหว่างการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
(๒) ร่วมวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง เตือนภัยสุขภาพ การตั้งเกณฑ์
หรือปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานต่างๆ ของประเทศ และการป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรค สอบสวนโรค
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน
(๓) ร่วมดำเนินการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยพัฒนา
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลเพื่อ
สนับสนุน คุ้มครองสุขภาวะของประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน
(๒) ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ เอกสารสื่อเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในระดับต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(๓) ร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี
ความชำนาญและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราว่าง ๒ อัตรา หน่วยโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ค่าตอบแทน ๙,๕๓๐ บาทต่อเดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาการจ้าง วันเริ่มสัญญาจ้าง - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้
ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี (ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓
เมษายน ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐาน และเอกสาร ที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครต้องนำเอกสารหลักฐานไปยื่นพร้อมใบสมัคร ดังนี้
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปถ่ายด้วย)
(๒) สำเนาวุฒิการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(๓) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – สกุล (กรณีใน
หลักฐานการสมัครมีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกัน อย่างละ ๑ ฉบับ)
(๖) หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.๘ หรือ สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำ
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการ
สมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๓.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลอุดรธานีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมิน ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
การเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน (๑๐๐ คะแนน)
(๒) ประเมินสมรรถนะด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
(๓) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (๑๐๐ คะแนน)

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงพยาบาลอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทั้ง ๓ ด้าน รวมกันลงมาตามลำดับ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี และทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลอุดรธานี www.udh.go.th กรณีได้
คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนน
ในการประเมินเท่ากันอีกให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครเลือกสรรก่อน เป็นผู้ที่ได้ลำดับสูงกว่า โดยพิจารณาจากวันที่รับ
สมัครเป็นสำคัญ และการขึ้นบัญชีรายชื่อให้ขึ้นบัญชีเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ แต่ถ้ามี
การเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
สำหรับตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชีจะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการของ
โรงพยาบาลอุดรธานี ทั้งนี้จะเรียกตัวมาทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ลงวันที่ 24/04/2010 10:30:29
จำนวนผู้ชม 1415
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ