ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รับตำแหน่ง ครูผู้สอน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รับตำแหน่ง ครูผู้สอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับตำแหน่ง ครูผู้สอน ,เปิดรับตำแหน่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับตำแหน่ง ครูผู้สอน ,เปิดรับตำแหน่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ สรร
หา และการเลือกสรร พนักงานราชการและแนบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน
และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 122 /2550 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้าง ของ
ส่วนราชการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
หรือเอกชน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
- เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทาง วิชาเอกกิจกรรมบำบัด หรือวิชาเอกกายภาพบำบัด
- เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 400 หมู่ 1 ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ 46120 ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” จำนวน 1 ฉบับ โดย
จะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร วันสุดท้าย
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อ
สกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
(7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิ
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ในวันที่ 24 เมษายน 2553
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนน
ในการประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดย
เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนน
รวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า หากคะแนนภาคความรู้ความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคผลการปฏิบัติงานมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่
ในลำดับที่สูงกว่าหากคุณลักษณะส่วนบุคคลเท่ากันให้พิจารณาลำดับก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญา
จ้างเป็นพนักงานราชการ เฉพาะลำดับที่ 1 เท่านั้น

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/04/2010 10:28:27
จำนวนผู้ชม 1425
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54637 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน