ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับตำแหน่ง ครูจ้างสอน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 รับตำแหน่ง ครูจ้างสอน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับตำแหน่ง ครูจ้างสอน, เปิดรับตำแหน่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับตำแหน่ง ครูจ้างสอน, เปิดรับตำแหน่ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30

ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 122/2550 สั่ง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง ตำแหน่งที่จ้าง ครูผู้สอน
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. วิชาเอกภาษาไทย
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ
4. วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
5. วิชาเอกนาฏศิลป์
6. วิชาเอกการประถมศึกษา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.8 สามารถพักอาศัยอยู่กับนักเรียนหอพัก , บ้านพักในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
อำเภอ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.9 สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ได้ในบางครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอและ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน 2553 - 27 เมษายน 2553 ในเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.2.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือ
หนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ”
จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล ( กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.5 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนา หลักฐาน
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
3.2.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
3.2.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกราย
ละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
สอบไม่สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 มิได้

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 เมษายน 2553 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ทางเว็บไซด์ http://www.rpk30.net หรือ ทางโทรศัพท์ 053 -856080

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนใน
การประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ตำกว่าร้อยละ 60 และรวมทุกภาค ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจาก
ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัด
เรียงลำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ได้คะแนนภาคความสามารถมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
หากคะแนนภาคความสามารถเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค
ความรู้เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลเท่ากัน ให้พิจารณาลำดับที่ก่อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและเลือกสรร ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอ แม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ทางเว็บไซด์ http://www.rpk30.net หรือ ทางโทรศัพท์ 053 -856080 โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อมีการประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

9. สิทธิประโยชน์
เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2552


ไฟล์ประกอบ : มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ Download File: โหลดไฟล์ ประกอบ ที่นี่ลงวันที่ 24/04/2010 10:27:12
จำนวนผู้ชม 1612
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 01 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54593 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128465 คน