SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ ,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , ข้อมูลเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ ,กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2553 รายละเอียดดังนี้

ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 80 อัตรา ดังนี้

1.1 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 2 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 2 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 3 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 3 คน

1.2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 5 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 2 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 4 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 4 คน

1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 3 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 7 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 12 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 คน

1.4 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 3 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 คน

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 9 คน

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้

- สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดจะเรียก ร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

- เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว

- สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ และทหารกองประจำการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

- ใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมรูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 2x2.5 นิ้ว หน้าตรง (รูปถ่ายต้องถ่ายในคราวเดียวกัน ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) 4 รูป

- ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับจริง) หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา อย่างละ 2 ฉบับ

- หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

- หลักฐานที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

- สถานที่รับสมัคร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23,24, 31, 32, 33, 34, 41, 43 และ 44

เงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง

- ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี หรือสิบตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 1 (4,630 บาท) ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้ยื่นสมัครรับการคัดเลือก เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.) และหลักสูตรตำรวจตระเวน ชายแดนระดับพื้นฐานแล้วจึงจะได้รับการปรับเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ขั้น 3 (5,080 บาท) หรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศ นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จะได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ขั้น 6 (5,840 บาท) แล้วแต่กรณี และจะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครู (ปท 1) ในสังกัดเดิมต่อไป

- การเลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกสำรองมาแทนผู้ได้รับคัดเลือก ในกรณีผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิในกรณีต่าง ๆ ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกสำรองตามลำดับมาแทนจนครบจำนวน และเมื่อมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแล้วมีผู้ขอลาออกหรือถูกตัดสิทธิอีกจะไม่เลื่อนผู้ได้รับคัดเลือกสำรองมาแทน และถือเป็นการเสร็จสิ้นการคัดเลือกครั้งนี้

- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ หากได้รับคัดเลือกต้องลาออกจากสังกัดเดิมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ โดยจะเรียกสิทธิใด ๆ เป็นพิเศษไม่ได้

- ผู้ได้รับคัดเลือกเมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิจึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาแต่งตั้งไปดำรง ตำแหน่งอื่นได้ลงวันที่ 24/04/2010 10:16:50
จำนวนผู้ชม 4529
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ