ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก , รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ รับสมัครวุฒิปริญญาตรี - เอก , รับสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์อัตราจ้าง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

1. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนฯ คณะวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุข สาขาพัฒนาสังคม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาธารณสุข

2. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ปริญญาโท วท.ม., กศ.ม., ค.ม. ทางฟิสิกส์ ปริญญาตรี วท.บ. ทางฟิสิกส์

- จะพิจารณาผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นพิเศษ

4. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเคมี เคมีอนินทรีย์ และเคมีวิเคราะห์

5. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษา วิทยา ศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิต วิทยาการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

- อายุไม่เกิน 40 ปี

6. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางนิติศาสตร์ ผู้สอบคัดเลือก ต้องทดสอบการสอนในวิชากฎหมาย

7. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) กศ.ม. (ภาษาไทย) หรือ ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

9. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

11. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

12. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษาดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยางศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยางคศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

- มีความถนัดทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก

- มีความถนัดทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

- มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย

13. อาจารย์อัตราจ้าง กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้คำปรึกษา

14. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา หรือการสอนคณิตศาสตร์

15. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือวุฒิการศึกษาที่มีความหมายเดียวกับการศึกษาปฐมวัย

16. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านช่างเชื่อมโลหะ หรือการผลิต 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านการจัดการอุตสาห กรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

หมายเหตุ อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี 8,700 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท 9,700 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 13,110 บาท

ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วย ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แนบคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาตรีด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว
ลงวันที่ 24/04/2010 10:15:00
จำนวนผู้ชม 1661
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54359 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128447 คน