SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 70 คน

- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รับหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า

- มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ

- มีสัญชาติไทย เป็นโสด ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปรกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปรกติ 6/6)

- ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

- อายุ 16-25 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้นับถึงวันปิดเปิดภาคการศึกษาประจำปี

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ในกรณีที่เป็นหญิง ขนาดร่างกายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

- ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 ซม. เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และไม่อยู่ในระหว่างรับหมายเรียกหรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยรับราชการทหาร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความถูกต้องเรียบร้อย และตรงตามความเป็นจริง

- ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. 4 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมรูปถ่าย หรือสำเนาซึ่งคัดลอกมาไม่เกิน 60 วัน

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)

- หลักฐานการขอรับสิทธิที่จะได้รับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)

- ถ้าผู้สมัครเป็นชาย ต้องนำใบรับรองการผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองหนุน หรือใบรับรองการเป็นทหารกองเกินมาแสดง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หลักฐานแสดงผลการสอบวัดความรู้ในระบบกลางการรับนักศึกษา (Admission กลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกครั้งที่เข้าสอบ

หมายเหตุ เฉพาะผู้มีสิทธิให้ติดต่อที่ แผนกความชอบกรณีพิเศษ กองกำกับกาค 5 กองกำลังพล (ตึก 19 ชั้น 6) โทร. 0-2252-4921, 0-2254-5610 ต่อ 2438 เพื่อขอรับหนังสือรับรองสิทธิและนำมามอบแก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในวันรับสมัคร

- จำหน่ายใบสมัคร ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ในราคาชุดละ 100 บาท เวลา 08.30-16.00 น. (ในเวลาราชการ)

- รับสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันจันทร์ที่ 19-23 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.00 น. (ในเวลาราชการ)

ค่าสมัคร คนละ 200 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าเครื่องใช้ส่วนตัวการเป็นนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จ่ายในวันมอบตัวและวันทำสัญญา ประเภทของผู้รับการศึกษา เป็นนักศึกษาทุนส่วนตัวประเภทเดียว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ดำเนินการคัดเลือกตามระบบคุณธรรม ยึดหลักความรู้ความสามารถความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง การดำเนินการทุกขั้นตอนกระทำในรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น อย่าได้หลงเชื่อผู้ใดผู้หนึ่งที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบได้ และอย่ายินยอมให้ทรัพย์สินแก่ผู้แอบอ้าง ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้จะปิดประกาศไว้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ www.nurse.police.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2207-6097 และ 0-2251-8948 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก

- รับสมัคร (สถานที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ) ค่าสมัคร 200 บาท วันจันทร์ที่ 19-23 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.00 น.

- ประกาศผลสอบวิชาการที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมรับเอกสาร อุปกรณ์การตรวจสุขภาพและฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.

- ตรวจสุขภาพ (สถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.00 น. - สอบสัมภาษณ์ (สถานที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่งกายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง (ผู้สมัคร/ผู้แทนจะต้องมาลงนามรับทราบผลสอบ พร้อมรับเอกสารและฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.

- ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวจริงมารายงานตัว ชำระเงิน และทำสัญญาที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ก่อนเวลา 15.00 น. หากมารายงานตัวหลัง 15.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น.

- ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวสำรองมารายงานตัว ชำระเงิน และทำสัญญาที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจหากรายงานตัวหลัง 11.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกตัวสำรองถัดไป วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจลงวันที่ 20/04/2010 10:17:18
จำนวนผู้ชม 2101
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ