ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปิดรับ อาจารย์,เจ้าหน้าที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปิดรับ อาจารย์,เจ้าหน้าที่ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปิดรับ อาจารย์,เจ้าหน้าที่, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เปิดรับ อาจารย์,เจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย

2. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด

4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 8-23 เมษายน 2553 เวลา 09.00-15.30 น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนัก งานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร (พร้อมฉบับจริง)

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกให้ ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จึงจะถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร (นำสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีมาด้วย) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขา วิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชนชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- ถ้าเป็นชายให้นำหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาแสดง

- ผู้สมัครจะต้องนำแฟ้มสะสมผลงาน (Port-folio) ที่ระบุประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์อื่น ๆ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วยลงวันที่ 19/04/2010 22:05:59
จำนวนผู้ชม 3390
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54578 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน