ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - เอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - เอก, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553

1. อาจารย์ กลุ่มจัดการธุรกิจไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ ค่าจ้าง ปริญญาโท 14,540 บาท ปริญญาเอก 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานประชุมหรือธุรกิจออร์กาไนเซอร์ (Organizer) บริษัทรับจัดงานหรือจัด Event organizer หรือด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานประชุมและนิทรรศการ หรือด้านการจัดบริการท่องเที่ยว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. อาจารย์ กลุ่มธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการค่าจ้าง ปริญญาโท 14,540 บาท ปริญญาเอก 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาการโรงแรม

- มีประสบการณ์การทำงานโรงแรม โดยมีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. อาจารย์ กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าจ้าง ปริญญาเอก 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ

4. อาจารย์ กลุ่มนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา ค่าจ้าง ปริญญาโท 14,540 บาท ปริญญาเอก 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง

- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาเดียวกัน

- มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือในการทำงาน ด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ กศ.บป. จังหวัดภูเก็ตค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการประสานงานและธุรการสำนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ กศ.บป. จังหวัดตรัง ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานศูนย์ให้การศึกษานอกมหาวิทยาลัย โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

- เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดตารางเรียนตารางสอนระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องลงทะเบียนเรียนในราย วิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 รายวิชา และรายวิชาการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา

- มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล Access, MySQL และ Oracle

- มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมคอม พิวเตอร์ Web Application ด้วยภาษา PHP, ASP, NET, VB หรือ Delphi โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเข้าตรวจเลือกทหารรับราชการทหาร

9. บรรณารักษ์ หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้าง 10,320 บาท

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

- เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www. pkru.ac.th ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-7621-1959, 240474-7 ต่อ 132

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้าย ของการรับสมัคร โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)และสำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้ และได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาสถาบันก่อนหรือวันสุดท้ายของการรับสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตา ดำ แต่งกายชุดสุภาพหรือชุดครุยของมหาวิทยาลัย)

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 1 เดือน

- เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุด ประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการเข้าตรวจ เลือกทหารแบบ สด.34 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารไปด้วย

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หลักฐานการผ่านงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถ พิเศษ

- ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท (หากส่งหลักฐานทางไปรษณีย์กรุณาแนบธนาณัติสั่งจ่ายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 100 บาท)ลงวันที่ 19/04/2010 22:05:11
จำนวนผู้ชม 1358
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55142 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน