SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ , ข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ

อาศัยความตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น จำกัด ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์2553 มีมติให้ดำเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อทำการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่งมีรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 6,990.- บาท

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
2.1 เพศชาย หรือ หญิง มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
2.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
แผนวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร การตลาด พณิชยการ
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษหรือต้องคดีความผิดทางอาญา
2.9 ต้องได้รับการยกเว้นเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.10สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

3. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่
วันที่ 15 – 31 มีนาคม 2553 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น จำกัด เลขที่ 22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น โทร. 0 4324 7520 - 1

4. เอกสารในการรับสมัคร
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบ ส.ด.9 หรือใบสำคัญการผ่านเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ซึ่งแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาใบสมรสหรือใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ฉบับ
4.8 รูปถ่ายขนาด 2” หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันสมัคร จำนวน 3 รูป
4.9 ใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ฯ จำนวน 1 ชุด
4.10 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 50 บาท

5. วัน เวลา และสถานที่สอบ
5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบวันที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
5.2 สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
5.2.1 สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 09.00 – 10.00 น.
5.2.2 สอบข้อเขียนวิชาหลักการสหกรณ์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการเงิน
การธนาคาร เวลา 10.00 – 11.00 น.

6. การเข้าสอบ
ผู้สมัครจะต้องมาถึงสถานที่สอบในเวลา 08.30 น. และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
เช่น ดินสอ ปากกา เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัด ยางลบ มาเองในวันที่ทำการสอบข้อเขียน
และแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนที่มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
สำหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 2 วิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60% ในวันที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 12.00 น.

8. สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ วันที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
9. ประกาศผลสอบ วันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

10. บรรจุแต่งตั้ง
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และได้รับการทำ
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันกับทางสหกรณ์ฯ
ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ

11. การเข้าปฏิบัติงาน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไปลงวันที่ 25/03/2010 18:37:04
จำนวนผู้ชม 1746
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ