ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สกอ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

สกอ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สกอ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท, ข้อมูลเกี่ยวกับ สกอ. เปิดรับวุฒิปริญญาตรี - โท

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน

1. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

3. นักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป การจัดการอุตสาหกรรม และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

5. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

6. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน

8. นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

9. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 1 อัตรา และวุฒิปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

10. เจ้าหน้าที่วัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

11. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยา ศาสตร์คอมพิวเตอร์

13. อาจารย์ผู้สอน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้า ทางภาษาอังกฤษ และทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

14. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวส., อนุปริญญา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนตาก

15. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางการวัดผล 1 อัตรา และวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1 อัตรา

16. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน

17. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

18. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

19. นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

20. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์

21. นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

22. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์

23. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

24. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท ทางเครื่องกล

25. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน

26. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

27. อาจารย์ผู้สอน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางเครื่องกล (ช่างยนต์) 1 อัตรา และวุฒิปริญญาตรี ทางไฟฟ้า 1 อัตรา

วิทยาลัยชุมชนระนอง

28. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน 1 อัตรา และวุฒิปริญญาโท ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว และการโรงแรม 1 อัตรา

29. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

30. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีการเงิน

31. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

32. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

33. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนยะลา

34. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ (การตลาด) 1 อัตรา และวุฒิปริญญาตรี ทางภาษาไทย 1 อัตรา

35. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

36. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

37. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

38. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนสตูล

39. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท การบัญชีและการเงิน 1 อัตรา และวุฒิปริญญาโท ทางการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา

40. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

41. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

42. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน) 1 อัตรา (นโยบายสาธารณะและการวางแผน) 1 อัตรา

43. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน

44. นักวิชาการพัสดุ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

45. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนยโสธร

46. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

47. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

48. นักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี การเงิน

49. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนพังงา

50. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์

51. เจ้าหน้าที่งานวัดผล 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา 1 อัตรา และที่วิทยาลัยชุมชนพังงา อ.คุระบุรี จ.พังงา

52. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนตราด

53. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยา การคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบรรณารักษศาสตร์ 1 อัตรา และวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1 อัตรา

54. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

55. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีการเงิน

56. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ เลขา นุการ การตลาด และคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนแพร่

57. นักวิชาการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

58. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

59. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

60. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ

- วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ทางบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดและคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

61. เจ้าหน้าที่งานวัดผล วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

62. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ผู้ประสงค์ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2280-0091-6 ต่อ 4003-4049 หรือวิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

- สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โทร. 0-2280-0091-6 ต่อ 4004-49

- วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-4376

- วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โทร. 0-5665-9180

- วิทยาลัยชุมชนตาก โทร. 0-5589-7060-1

- วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โทร. 0-4463-7258

- วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โทร. 0-4261-4790

- วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โทร. 08-6458-6590

- วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โทร. 0-3742-5487-8

- วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โทร. 0-5653-9204

- วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร. 0-7782-1068

- วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โทร. 0-7353-1363

- วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร. 0-7321-6646-7

- วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โทร. 0-7346-0205

- วิทยาลัยชุมชนยโสธร โทร. 0-4572-4729

- วิทยาลัยชุมชนสตูล โทร. 0-7471-1958

- วิทยาลัยชุมชนพังงา โทร. 0-7659-9014

- วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โทร. 0-3445-0001-2

- วิทยาลัยชุมชนตราด โทร. 0-3967-1887

- วิทยาลัยชุมชนแพร่ โทร. 0-5453-2191

- วิทยาลัยชุมชนสงขลา โทร. 0-7437-6667

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการจบการศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและระเบียนแสดงผลศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (เอกสารฉบับจริงจะคืนให้ในวันยื่นใบสมัครเมื่อเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น

- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ

- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ฉบับ โดยหนังสือทั้ง 3 ฉบับต้องออกโดยคุรุสภา หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมการสอบ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 200 บาทลงวันที่ 25/03/2010 18:35:24
จำนวนผู้ชม 2939
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55405 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน