SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี , ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งบโครงการ) รายละเอียดดังนี้

1. นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา (ประจำหน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์และงานพยาธิ) อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท

- วุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางเคมี เคมีเทคนิค ฟิสิกส์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา สัตววิทยา เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประจำหน่วยวิเคราะห์แผนฯ) อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท

- วุฒิปริญญาตรี หรือทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา สถาปัตย กรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์

3. พนักงานธุรการ (ประจำงานทะเบียนฯ) อัตราค่าจาง 7,750 บาท

- วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา (ประจำงานรายได้) อัตราค่าจ้าง 7,750 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิว เตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

5. พนักงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา (ประจำหมวดงานสนับสนุนฯ) อัตราค่าจ้าง 7,750 บาท

- วุฒิ ปวส. ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์

- มีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ 4 อัตรา (ประจำงานทะเบียนฯ) อัตราค่าจ้าง 6,340 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน

7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา (ประจำรายได้) อัตราค่าจ้าง 6,340 บาท

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา (ประจำงานอุบัติ เหตุ/งานรังสี/หมวดงานสนับสนุนฯ/หน่วยวิเคราะห์ฯ) อัตราค่าจ้าง 6,340 บาท

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

9. พนักงานช่วยการพยาบาล (ประจำงานรังสีฯ) อัตราค่าจ้าง 5,530 บาท

ตำแหน่งที่ 1-9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

10. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 8,930 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี

- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553

11. นักรังสีการแพทย์ อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางรังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์

12. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี

13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราค่าจ้าง 9,570 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์

- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือผ่านการศึกษา/อบรมด้านเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตามวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-70 ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารพร้อมกับใบสมัครสอบ ดังนี้

- สำเนาปริญญาบัตร และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript)

- สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เฉพาะตำแหน่งนักรังสีการแพทย์)

- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- หลักฐานการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

- สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (เฉพาะเพศหญิง)

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาทลงวันที่ 25/03/2010 18:28:41
จำนวนผู้ชม 1223
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ