ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กสท (CAT) เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

กสท (CAT) เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กสท (CAT) เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท, ข้อมูลเกี่ยวกับ กสท (CAT) เปิดรับวุฒิปวส. - ปริญญาโท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ปวส. สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 38 อัตรา

- มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต

ระดับคุณวุฒิการศึกษา

- วุฒิ ปวส. คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

- วุฒิปริญญาตรี สถาบันของรัฐไม่น้อยกว่า 2.50 สถาบันเอกชนไม่น้อยกว่า 2.75

- วุฒิปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.0

- ผู้สมัครเพื่อปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ซึ่งมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนนด้วย

- ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการ ทหารจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ บริษัท กสท โทร คมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

- ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันทีและจะพิจารณาดำเนิน คดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

- ผู้สมัครที่เป็นพนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้นไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้ อายุของผู้สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

- พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาห กรรม และอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนดคุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด

- ผู้สมัครเพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาค จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในท้องที่จังหวัดตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้น

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Tran-script) ฉบับสมบูรณ์ 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่เรียนครบตามหลักสูตรแล้วจะสำเร็จการศึกษาในปี 2552 แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาโดยระบุเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแล้วและอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็นผู้คัดเลือกได้แล้ว และ กสท จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นได้ในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะต้องไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกด้วย

- สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 1 ชุด เพื่อปฏิบัติงานสังกัดฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

- กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาหลักฐาน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีที่สมัครงานเพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนภูมิภาค)

- หลักฐานทางทหาร (กรณีเพศชาย โดยแนบ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วแต่กรณี)

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

การรับสมัคร ผู้ประสงค์สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2104-3481, 0-2140-3322 และ 0-2104-4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (จำกัด) มหาชน เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 16.00 น. โดยกรอกใบสมัครผู้สมัคร ต้องระบุคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนเพียงข้อเดียวเท่านั้น ผู้ใดไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามกำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารแนบเป็น PDF File เท่านั้น แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpg) และผู้สมัครในข้อ 7 ต้องแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มาในช่องเดียวกับ Transcript ทั้งนี้ หากเอกสารทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนจะมีคำว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2553 ทาง www.cattelecom.com เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง

1. ฝ่ายวางแผนการเงินและงบประมาณ

- วุฒิปริญญาโท ทางการเงิน โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีบัญชี 1 อัตรา

2. ฝ่ายคณะกรรมการบริษัท

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- มีประสบการณ์การปฏิบัติงานเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, PowerPoint และ Photoshop ได้ดี

3. สำนักตรวจสอบภายใน 6 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวกับ-COBIT, ISO/IEC 17799, ISO/IEC-27001, COSO-ERM

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ

- สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Windows

- ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

- ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)

- ระบบสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satellite), ใยแก้วนำแสง และระบบสายอากาศ (Optical Fiber, Antenna) เป็นต้น

- มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงความคิดได้

- สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

- สามารถทำงานเป็นทีมหรือทำงานเดี่ยวได้ดี โดยมีทักษะในการจัดการวางแผน และปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

- มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน พูด ได้

- มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางทุจริต (Business Process) สื่อสาร โทรสาร โทร คมนาคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

4. สำนักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

- COBIT, ISO/IEC 17799, ISO/IEC-27001, COSO-ERM

- สามารถออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Windows

- ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

- ระบบสายส่งแบบมีสายและไร้สาย (Wire Line and Wireless)

- ระบบสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม (Mobile Phone, Satelite), ใยแก้วนำแสง และระบบสายอากาศ (Optical Fiber, Antenna) เป็นต้น

- มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น

- สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

- สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานเดี่ยวได้ดี โดยมีทักษะในการจัดการวางแผน และปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน พูดได้ดี

- มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ถ้ามี)

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น ๆ หรือเคยทำงานเกี่ยวกับด้านโทร คมนาคม

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับด้านโทร คมนาคม

- มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP

- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

5. สำนักตรวจสอบภายใน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บัญชี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ

- มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีทัศนคติที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี

- สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้วคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

- มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน พูดได้

- ความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ (ถ้ามี)

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชี

- มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สื่อสารโทรคมนาคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- สามารถขับรถยนต์ได้

6. สำนักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหาร การตลาด การเงิน

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปข้อมูล การเขียนรายงานและการนำเสนอ

- มีความกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีทัศนคติที่ดี มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี

- สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว สำหรับกรณีปฏิบัติงานประจำส่วนตรวจสอบภูมิภาคต้องสามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

- มีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน เขียน พูดได้

- มีความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ (ถ้ามี)

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการตรวจสอบอื่น หรือเคยทำงานเกี่ยวกับการบริหาร การตลาด สถิติ

- มีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificated) เช่น CIA, CISA หรืออื่น ๆ

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) สื่อสารโทรคมนคม เช่น โทรศัพท์, Datacom, Mobile, e-business, IT, Billing, ERP มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถขับรถยนต์ได้

7. ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

- วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

- มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นทางด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ MS Office ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน และสนทนา (โดยแนบสำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน) มีมนุษย สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและแก้ปัญหาได้ดี

8. ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการถ่ายภาพยนตร์ และ/หรือวิดีทัศน์

- มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านโสตทัศนูป กรณ์โดยเฉพาะ เช่น บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ, ผลิต ตัดต่อ วีดิทัศน์, VDO Presentation เป็นต้น อย่างน้อย 1 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ Power Mac สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ ทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้

9. ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

- สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร เป็นกะได้ (หมุนเวียน 24 ชั่วโมง) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

- มีใจรักการให้บริการ และติดต่อสื่อสารได้ดี มี Service-mind มีทักษะในการใช้ Computer ได้อย่างดี

- มีความคิดริเริ่ม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

10. ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ด้าน Computer ด้าน IT มีความรู้ด้าน Call/Contact Center Software และ IT มีประสบการณ์ ด้าน Call/Contact Center จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตนครหลวง (ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ)

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การตลาด

- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

- รักงานให้บริการ สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้

12. ฝ่ายโยธาและขนส่ง

- วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

13. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถคือ

- มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคุม และประมวลผลข้อมูล มีความสามารถด้านโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

14. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

- วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์

- มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถคือ

- มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Call Center

- มีความรู้สามารถด้านโปรแกรม Microsoft Office และ Visio เป็นอย่างดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

15. ฝ่ายบริหารสัญญาร่วมการงาน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีบริษัทเอกชนที่ให้บริการโทรคมนาคม มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel, Word, Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

16. ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

17. ฝ่ายโยธาและขนส่ง

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาเครื่องกล

18. ฝ่ายชุมสายโทรศัพท์ (ปฏิบัติงานส่วนชุมสาย โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี) 2 อัตรา

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

19. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ส่วนสนับสนุนงานบริการลูกค้า

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์

- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

20. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าสื่อสาร หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือช่างโทร คมนาคม ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ

21. สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง ส่วนควบคุมคุณภาพ

- วุฒิ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลงวันที่ 18/03/2010 15:14:57
จำนวนผู้ชม 2329
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ใช้งาน 54969 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128483 คน