SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน , ข้อมูลเกี่ยวกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ดังนี้

1. วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน 2 อัตรา

- วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง (ได้รับอัตราเงินเดือน 12,090 บาท แต่หากมีประสบการณ์การทำงานจากระดับปริญญาโท จะบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 14,290 บาท)

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร

- มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน

2. วิศวกร ระดับ 4 กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา อัตราเงินเดือน 9,670 บาท

- วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง

- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร

- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน

สำนักวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ

3. วิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

- วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร มีความรู้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วิศวกร ระดับ 4 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา

- วุฒิวิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา ขนส่ง คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม เครื่องกล อุตสาหการ สื่อสารและโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร

- มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือไม่น้อยกว่า 173 คะแนน สำหรับผู้สอบ Computer Based หรือไม่น้อยกว่า 61 คะแนนสำหรับผู้สอบ Internet Based หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนวันสอบสัมภาษณ์) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานในการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป สำเนาวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า "รับรองสำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

สนใจรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)

- เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน/ผลสอบ" "สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต"

- ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)

- กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงิน

5. ช่าง ระดับ 3 แผนกสื่อประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ อัตราเงินเดือน 7,260 บาท

- วุฒิ ปวช. สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานคอมพิว เตอร์กราฟิค สาขางานเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ และวีดิทัศน์ สาขาวิชาเทคโน โลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร มีความสามารถทางด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์กราฟิค และใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้

จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. และสมัครด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ในวันราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-26 มีนาคม 2553ลงวันที่ 18/03/2010 15:06:34
จำนวนผู้ชม 1883
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ