SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศรับสมัคร นักเรียน, นักศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศรับสมัคร นักเรียน, นักศึกษา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศรับสมัคร นักเรียน, นักศึกษา, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลนครขอนแก่น ประกาศรับสมัคร นักเรียน, นักศึกษา

เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน รวมทั้งนโยบายส่งเสริม นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่เหมาะสม โดยให้ภาคราชการอนุเคราะห์ สนับสนุนการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนในวันปรกติ หรือวันหยุดเฉพาะเวลาราชการนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงประกาศรับสมัครสรรหานักเรียน นักศึกษา เพื่อจัดจ้างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ดังนี้

- มีสัญชาติไทย

- วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (จบมัธยม ศึกษาปีที่ 3) และกำลังศึกษาอยู่

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสาร ทุกฉบับ ดังนี้

- สำเนาภาพถ่าย ทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาวุฒิการศึกษา และบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาภาพถ่าย หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูปลงวันที่ 18/03/2010 15:04:40
จำนวนผู้ชม 1457
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ