SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับ อาจารย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับ อาจารย์ , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับ อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

1. อาจารย์ เงินเดือน 19,670 บาท

- วุฒิปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. อาจารย์ เงินเดือน 9,700 บาท

- วุฒิปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สาขาวิชานิติ ศาสตร์ และมีคุณวุฒิเนติบัณฑิต (น.บ.ท.) จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี-โท ทางสถาปัตยกรรม

2) สาขาวิชาการออกแบบ

3) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

4) สาขาวิชาวิศวกรรมทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยว ข้อง โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี-โท ทางวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการดี อาคารเบญจมวัฏ ชั้น 3 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบคัดเลือก

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 1 รูป

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และใบปริญญาบัตร (ตัวจริง) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐาน การสมัครสอบคัดเลือกไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549

ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ลงวันที่ 16/03/2010 16:00:42
จำนวนผู้ชม 1489
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ