SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาเอก | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาเอก , ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับวุฒิป.6 - ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา รายละเอียดังนี้

1. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต), สด.(สุขศึกษา), วท.ด. (สุขศึกษา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง), การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, สด. (การพยาบาลสาธารณสุข), สด. (บริหารงานสาธารณสุข)

- กรณีผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยไม่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่ต้องแนบเอกสารวุฒิระดับปริญญาโท หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สด. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต), วท.ม. (สุขศึกษา), พม. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต), การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ), พย.ม. (การบริหารพยาบาล)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ส.บ. (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต), พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

- กรณีปริญญาโท หากมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOFLE หรือผลการสอบของสำนักสอบต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

3. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.), สาขาเครื่องกล สาขาการผลิต สาขาช่างกลโรงงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาห กรรมการผลิต หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.), สาขาเครื่องกล สาขาการผลิต สาขาช่างกลโรงงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

4. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม โดยได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- ถ้ามีบัตรมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- ถ้ามีหนังสือรับรองการผ่านงานโรงแรมระดับ Chain หรือหนังสือรับรองการผ่านงานจากบริษัททัวร์หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานธุรกิจบริการที่อยู่ในระดับชั้นนำ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุ-โทรทัศน์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สาขาสื่อสารมวลชน) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

- ถ้าเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือจัดรายการโทรทัศน์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมตัดต่อเทปรายการวิทยุและโทรทัศน์

6. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ ภาษา ศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาและวรรณคดี การแปลและการล่าม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

7. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ ญี่ปุ่น จากในหรือต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ญี่ปุ่น

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุ

- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังทำวิทยานิพนธ์ สามารถคาดวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีและหนังสือรับรองผลการเรียนระดับปริญญาโท (Course Work) ในการสมัคร หรือชาวไทย

- วุฒิปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ ญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากในหรือต่างประเทศ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย (เกียรตินิยม)

8. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือเป็นผู้สอบได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

9. นักวิชาการศึกษา ประจำกองบริการการศึกษา

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

10. นักวิชาการศึกษา ประจำกองบริการการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีใจรักงานบริการและสามารถออกแนะแนวการศึกษาตามสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างจังหวัดได้

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

12. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- อายุไม่เกิน 48 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีประสบการณ์และเคยผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 ได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7089

เอกสารและหลักฐานการสมัคร (สำเนา 1 ฉบับ) ดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องรับรองจากโรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐบาลเท่านั้น และขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

6. สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำหน้านาม (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำหน้า นาม)

9. สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 2

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

1. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์

- มีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ Microsoft Controller เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและมีคุณลักษณะประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประจำคณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

4. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา

5. อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือการสอนคณิตศาสตร์

กำหนดวันและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.thลงวันที่ 12/03/2010 13:42:48
จำนวนผู้ชม 4707
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ