SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เทศบาลเมืองสำโรงใต้ รับสมัครงานตำแหน่ง นายแพทย์

เทศบาลเมืองสำโรงใต้ รับสมัครงานตำแหน่ง นายแพทย์ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : เทศบาลเมืองสำโรงใต้ รับสมัครงานตำแหน่ง นายแพทย์, ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลเมืองสำโรงใต้ รับสมัครงานตำแหน่ง นายแพทย์

เทศบาลเมืองสำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ 4 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ นโยบายและแผนงานพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทยและของท้องถิ่น

- มีความสามารถในการทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองสำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (ห้องสำนักปลัดเทศบาล/งานการเจ้าหน้าที่) ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

- ใบสมัคร (ผนวก ข)

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน 6 เดือน (นับถึงวันสมัคร) 2 รูป โดยเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สมัครสอบ หลังรูปถ่ายทุกรูป

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ปริญญา ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามคุณสมบัติทั่วไป ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันสมัครคัดเลือก

- สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขาที่จะสมัครคัดเลือก ซึ่งถ่ายจากต้นฉบับจริงที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 มีนาคม 2553 และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

- เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน แปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

สำเนาให้ใช้ภาพถ่ายเอกสาร โดยให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น และให้เขียนคำว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น
ลงวันที่ 12/03/2010 13:41:35
จำนวนผู้ชม 2613
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ