SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สภากาชาดไทย เปิดรับบุคลากร

สภากาชาดไทย เปิดรับบุคลากร | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สภากาชาดไทย เปิดรับบุคลากร , ข้อมูลเกี่ยวกับ สภากาชาดไทย เปิดรับบุคลากร

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

1. บรรณารักษ์ 3-5 หน่วยบรรณสารสนเทศ ฝ่ายบริหารการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

- สามารถวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบ NLM และ LC ได้

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2. โภชนาการ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

- วุฒิปริญญาตรี โภชนวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชศาสตร์

- มีความรู้ทางด้านงานโภชนาการสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นอย่างดี

- มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน หรือบัญชี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

- หากได้รับการคัดเลือก ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน 200,000 บาท

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ชั่วคราว) โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราค่าจ้าง 7,100 บาท จำนวน 2 อัตรา

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

- ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ การเงิน และการตลาด

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี

5. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,760 บาท จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

- วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือ http://www.redcross.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 ยกเว้นตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1-4 รับสมัครถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054 หรือ http://www.redcross.or.th

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง การสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

8. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน1 ฉบับ

9. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิประกาศ นียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 20 บาท ปริญญาตรี จำนวน 40 บาท และปริญญาโท จำนวน 50 บาทลงวันที่ 12/03/2010 13:40:48
จำนวนผู้ชม 1783
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ