SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


รพ.ชัยภูมิ เปิดรับ เภสัชกรปฏิบัติการ

รพ.ชัยภูมิ เปิดรับ เภสัชกรปฏิบัติการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รพ.ชัยภูมิ เปิดรับ เภสัชกรปฏิบัติการ, ข้อมูลเกี่ยวกับ รพ.ชัยภูมิ เปิดรับ เภสัชกรปฏิบัติการ

 ด้วย จังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ประกอบกับหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 7 ลงวันที่ 25 กันยายน 2551
และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตาแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จานวน 1 ตาแหน่ง ตาแหน่งเลขที่ 56988 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
- อัตราเงินเดือน 8,700 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด (ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) หรือ
- อัตราเงินเดือน 9,700 บาท หรือตามที่ ก.พ. กาหนด (ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีหลักสูตรกาหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุม
โรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(2) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้าน
ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐานเป็นธรรมและปลอดภัย
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กาหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น
เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
(4) จัดทา พัฒนามาตรฐาน แนวทาง คู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขการ
คุ้มครองผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน

2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คาแนะนา ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
(3) สอน นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขการ
คุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข.4)(6)(7)(8)(9)(10) หรือ (11) ก.พ.อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม
ตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือลาออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

2.2 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง คือ
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา
วิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอานวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ ตึกอานวยการ ชั้น 3 โทร.044-837100-3 ต่อ 1320
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในตาแหน่งที่สมัครในอัตราตาแหน่งละ 200 บาท

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาตา ขนาด 1.5x2 นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาใบปริญญาบัตร และระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับมหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา(Transcipt of Records) จานวนอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น (จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 15 มีนาคม 2553
(3) สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) อย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ซึ่งได้แก่
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐาน ตาม ข้อ(1)-(5) ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า”สาเนาถูกต้อง”และลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร

6. เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือก

6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ใน ข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร(หรือปริญญาบัตร)ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

6.2 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความ
เป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบจังหวัดชัยภูมิ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา
สถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2553 ณ ป้ายปิดประกาศหน้าห้องฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอานวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ถนนบรรณาการ อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

8. หลักสูตรและวิธีการสอบ
คัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จังหวัดชัยภูมิ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เชื่อมโยงกับระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ ก.พ.และจังหวัดชัยภูมิกาหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก

8. การบรรจุและแต่งตั้ง

8.1 ผู้ได้รับคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกโดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1
ในอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กาหนด

8.2 ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่ง
ว่างเพิ่มอีก จังหวัดชัยภูมิ อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการคัดเลือก
ใหม่ก็ได้
จังหวัดชัยภูมิ ไม่รับโอนผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้ง สิ้น

8.3 ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งดังกล่าวต้องอยู่ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
จังหวัดชัยภูมิ ดาเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส่ ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการคัดเลือก หรือมีพฤติกรรมในทานองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบด้วยลงวันที่ 11/03/2010 16:36:01
จำนวนผู้ชม 1525
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ